Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1 / 4.1.2016г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На дванадесети  ноември   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ………………Д.Е. …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер........364............по описа за...............2015................година

         Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от Й.Ж.Й. чрез пълномощника й и процесуален представител адв. С.К. против наказателно постановление № 531 от 29.07.2015  година  на Директора на  РДГ  Бургас    с което на горепосочения жалбоподател  за извършено  административно нарушение по чл.  213 ал.1 т.2 от Закона за горите  е   наложено административно наказание глоба    в размер на  200  лв. на основание чл. 266 ал.1  от ЗГ във връзка с чл. 275 ал.1 т.2 от ЗГ ина основание чл. 273 ал.1 от същия закон са отнети в полза на Държавата вещите – предмет на адм. нарушение  - процесните 1, 50 куб.м. дърва за огрев от  дървесен вид „ акация „.

         Жалбоподателят посочен по- горе      е останал недоволен от така наложеното му административно наказание , като същият   в жалбата си твърди , че не е извършил съответното административно нарушение  за което   му е   наложено и съответното административно наказание с горепосоченото наказателно постановление , както и твърди , че  извършеното от него адм. нарушение се явява маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН  и затова   моли съдът да отмени  така обжалваното от него наказателно постановление .Същият освен това в жалбата си твърди, че адм. наказващия орган  при налагане на горепосоченото му адм. наказание е извършил  съответни нарушения на материалния и процесуалните закони.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован  се явява лично , като се явява и  процесуалният му представител който поддържа жалбата и по този начин не взема друго или допълнително становище по жалбата .

         За административнонаказващия орган редовно призован   не  се явява неговия законен или процесуален представител в съдебно заседание , като същият не  взема становище по  така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба.

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Обжалваното от жалбоподателя Й.Ж.Й. наказателно постановление № 531 от 29.07.2015  година  на Директора на РДГ  Бургас   е издадено въз основа на АУАН №  040849  от 11.03.2015 година  който констатира за  извършено административно нарушение от жалбоподателя на дата 11.03.2015   година което се изразява в следното , че  на горепосочената дата   при извършена проверка в  село Детелина  се установило , че жалбоподателят   съхранява в двора  на дома си в село Детелина  1, 50 куб.м. дърва за огрев  от дървесен вид акация , без превозен билет , което се потвърдило и от свидетеля   Т.  В.  К с което негово виновно извършено деяние е нарушил разпоредбата на чл.213 ал.1 т.2 от Закона за горите  , като затова му е    наложено административно наказание глоба   в размер на 200 лв. на основание чл.  275 ал.1 т.2 от ЗГ във връзка с чл. 266ал.1 т.2 от ЗГ , както и на основание чл. 273 ал.1 от ЗГ е постановено отнемането в полза на Държавата на вещите  предмет на адм. нарушение- горепосочените дърва за огрев.

         Видно от събраните по делото доказателства - показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Г. П. П. и Т. В. К.  , които се явяват очевидци на извършеното от жалбоподателя е че същите твърдят, че жалбоподателят е извършител на адм. нарушение което му се приписва със съставения от тях АУАН и издаденото въз основа на него процесно наказателно постановление. Видно пък от останалите събрани по делото доказателства- показанията на разпитаните пак в съдебно заседание свидетели Румяна А. Димитрова и Даниел В. Драгнев , чиито показания съдът кредитира като достоверни тъй като същите свидетели нямат родствени или каквито и да е било връзки с жалбоподателката и поради това се явяват незаинтересовани от изхода на настоящото дело е че същите твърдят, че намерените при проверката дърва за огрев са придобити законно от бащата на жалбоподателката , както и факта , че същата живее при него  респ. в неговото жилище на гости.Следователно въз основа на събраните по делото доказателства ,  не може да се установи по категоричен начин, че жалбоподателят  е извършил приписваното му административно нарушение , описано в съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, тъй като се събра доказателства и то гласни такива  опровергаващи изцяло показанията на свидетелите П. и К.  . По този начин тъй като съдът установи , че по  делото не се събраха категорични и достатъчни  доказателства в насоката , че жалбоподателят е извършител на процесното адм. нарушение   съдът приема , че  жалбоподател  не е  извършител на същото адм. нарушение ,  за което по този начин напълно неправилно и незаконосъобразно  му е  наложено и горепосоченото административно наказание.

Тука следва да се посочи още и факта , че АУАН е съставен в нарушение на разпоредбите на чл. 40 , 42 т.7 от ЗАНН и чл. 43 от ЗАНН тъй като е съставен и подписан само от един свидетел , вместо задължителните такива двама и затова и той се явява незаконосъобразен и като такъв се явява и издаденото  въз основа на него наказателно постановление.Затова последното следва да бъде отменено като такова , тъй като съдът намери , че са нарушени от адм. наказващия орган материалните разпоредби на ЗГ  и респективно процесуалните  разпоредби на  ЗАНН   и в случая и наказателното постановление се явява напълно незаконосъобразно и неправилно .и не може да се санира по никакъв начин.

Жалбоподателят твърди, че  в случая за налагане на адм. наказание спрямо него следва да се приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН понеже извършеното от него адм. нарушение е маловажно и затова съдът следва да отмени обжалваното наказателно постановление след като установи маловажността на същото. Съдът намира, че следва да разгледа  и  това становище респ. твърдение  на жалбоподателя  , че случая  е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН съобразно събраните по делото доказателства и понеже административнонаказващия орган не е приложил същата разпоредба въпреки съществуващите предпоставки за това , то съдът след като намери, че са  налице предпоставките за това , само  на това същото основание да отмени  наказателното постановление, поради издаването му в противоречие на закона.Съдът намира, че  преценката на административнонаказващия орган  за  „ маловажност „  по смисъла на чл. 28 от ЗАНН на извършеното от жалбоподателя се прави  по законосъобразност  и това същото подлежи на съдебен контрол и тъй като това – преценката дали случая е маловажен и дали това е преценено по законосъобразност от адм. наказващия орган подлежи на съдебен контрол от страна на настоящия съд тъй като последния е инстанция  по съществото на спора . Дали случая е маловажен съдът се ръководи от нормата на чл. 9 ал.2 от НК към която препраща разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН , като в случая тази разпоредба чл. 9 ал.2 от НК  и обстоятелствата  изключващи отговорността са приложими и към  административнонаказателния  процес. Затова същата норма- чл. 9 ал.2 от НК  е обстоятелство изключващо отговорност  вкл. и адм. наказателната по отношение на жалбоподателя. Като съобрази доказателствата по делото  настоящия съд намира, че в случая не следва да се приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН тъй като  случаят не е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН  понеже адм. нарушение е формално и поради това съдът не може да прецени дали това формално съответно процесно нарушение, респ. деянието  е общественоопасно по смисъла на чл. 10 от НК във връзка с чл. 11 от ЗАНН тъй като в случая съобразно по естеството му не може да се преценят неговите  обществено опасни последици . В случая законът е постановил, че с осъщественото от жалбоподателя действие в определения от закона срок  е достатъчно само неговото наличие респ. извършване за да възникне съответната административнонаказателна отговорност  на жалбоподателя ,  макар да не са увредени никакви права  и съответно установения в страната правов ред , нито пък съответни конкретни права , то по своята форма е адм. нарушение . Затова съдът намира, че въпреки , че  делото няма никакви доказателства , че от извършеното от жалбоподателя има настъпил вредоносен резултат по отношение на който и да било правен субект в Р България и същото няма никаква обществена опасност, то с неговото формално извършване законът е постановил, че същото е адм. нарушение . Съдът намира , че  това извършено от жалбоподателя наказуемо деяние не предполага настъпване на каквито и да са били вредни последици, за да е възможно тяхната липса или незначителност да обуслови приложението от настоящия съд на чл. 28 от ЗАНН по отношение на процесното наказателно постановление. Затова и в случая съдът намира, че извършеното от жалбоподателя не е малозначително респ.  не е маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН и не може да се отмени  на това основание процесното обжалвано наказателно постановление .Затова в случая съдът намира, че следва да отмени изцяло обжалваното наказателно постановление  като неправилно и незаконосъобразно само на горепосочените основания.В случая съдът намира, че не следва да се присъждат на жалбоподателя направените от него съдебни разноски по делото , тъй като това не е предвидено в ЗАНН.

 

         Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

Р       Е      Ш        И       :

        

        

         ОТМЕНЯ  изцяло  наказателно постановление № 531    от 29.07.2015  година  на Директора на РДГ Бургас   с което на  Й.Ж.Й.  с ЕГН   ********** *** , същата и със съдебен адрес *** –– адв. С.К.- БАК , за извършено  административно нарушение  на дата 11.03.2015  г. на  разпоредбата на чл.213 ал.1 от Закона за горите му е    наложено административно наказание глоба    в размер на 200 лв. на основание чл. 275 ал.1 т.2 от ЗГ във връзка с чл. 266 ал.1 т.2 от ЗГ и на основание чл. 273 ал.1 от ЗГ е постановено отнемане в полза на Държавата вещите  предмет на адм. нарушение  - 1, 50 куб.м. дърва за огрев от  дървесен вид „ акация „ , като напълно незаконосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: