РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1052/2014

Искове по СК

Й.В.Д.,
А.Я.К.

А.Я.К.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ,
Й.В.Д.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 22.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на А.Я.К., ЕГН **********,***, против Й.В.Д., ЕГН: **********, с адрес: *** за определяне местоживеенето на роденото от съвместното им съжителство малолетно дете В. Й. Д., род. на ***г., ЕГН: ********** при нея, за предоставяне упражняването на родителските права по отношение на детето на майката А.Я.К., ЕГН **********, при определен от режим на свиждане на бащата всяка втора и четвърта събота от месеца за времето от 09,00ч. до 12,00 в присъствието на майката в гр.Сунгурларе ул.“Стара планина“ №17 и за заплащане, чрез нея като майка и законен представител на детето, на месечна издръжка за детето от 100.00 лв. месечно, считано от датата на завеждане на делото, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, като неснователни. ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА МАЛОЛЕТНОТО ДЕТЕ В. Й. Д., род. на ***г., ЕГН: **********, при бащата Й.В.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете В. Й. Д., род. на ***г., ЕГН: ********** на бащата Й.В.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката А.Я.К., ЕГН: ********** с малолетното й дете В. Й. Д., род. на ***г., ЕГН: **********, всяка първа и трета седмица от месеца от петък от 10.00 ч. до неделя до 16.00 ч. с приспиване на детето при майката, като майката взема детето от дома на бащата Й.В.Д.,*** от петък от 10.00 ч. и го връща в дома на бащата до 16.00 ч. в неделния ден, един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск, по време на коледните празници всяка четна година, новогодишните празници всяка нечетна година, на рождения ден на детето всяка четна година, както и на личните празници на майката. ОСЪЖДА А.Я.К., ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете В. Й. Д., род. на ***г., ЕГН: **********, чрез нейговия баща и законен представител Й.В.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***, месечна издръжка в размер на 95лв. /деветдесет и пет лева/, дължима считано от подаване на исковата молба 05.12.2014г. до настъпване на законови основания за изменението или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от падежа й до окончателното й изплащане. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА А.Я.К., ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Й.В.Д., ЕГН: **********, с адрес: *** на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК направените по делото разноски в общ размер на 480,00лв. /четиристотин и осемдесет лева/. ОСЪЖДА А.Я.К., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на Карнобатския районен съд дължимата държавна такса върху присъдената месечна издръжка в размер на 136,80 лв./сто тридесет и шест лева и осемдесет стотинки/. Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

2

ЧГД No 1113/2015

Отказ от наследство

Я.С.Н.

Ж.И.Т.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 22.12.2015г.
В законна сила от 22.12.2015г.

3

ЧГД No 1114/2015

Отказ от наследство

Х.А.А.

П.А.Я.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 22.12.2015г.
В законна сила от 22.12.2015г.

4

АНД No 381/2015

Административни дела

АГРОВИН ООД

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 22.12.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 95/08.01.2015г. на Директор на РИОСВ-Бургас, с което на „Агровин”ООД с ЕИК: 147153712 със седалище и адрес на управление гр.Сунгурларе, ул.”Девети септември” 25, представлявано от управителите Марио Ванев Попов и Ангел Тодоров Батаков за нарушение на чл.126, ал.1от Закона за водите на основание чл. 200, ал.1, т.38 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лева, в ЧАСТТА за наложеното наказание, като вместо това за посоченото нарушение, НАЛАГА „Агровин”ООД с ЕИК: 147153712 със седалище и адрес на управление гр.Сунгурларе, ул.”Девети септември” 25, представлявано от управителите Марио Ванев Попов и Ангел Тодоров Батаков имуществена санкция в размер на 1 000лева.

5

НОХД No 450/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Н.П.П.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 22.12.2015г.
Н.П.П.
На осн. чл.343 б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1 от НК на обвиняемия Н. ПЕТРОВ П. се определя наказание ШЕСТ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55 ал.3 от НК наказание глоба не се налага. На основание чл.343г от НК, обвиняемият Н.П.П. се лишава от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК се приспада времето през което Н.П.П. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС считано от 15.12.2015 год.
В законна сила от 22.12.2015г.

6

НОХД No 451/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

В.И.Й.,
Б.И.Й.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 22.12.2015г.
ОТМЕНЯ наложените на обвиняемите В.И.Й. с ЕГН ********** и Б.И.Й. с ЕГН **********, мерки за неотклонение – ПОДПИСКИ.
В.И.Й.
Б.И.Й.
В законна сила от 30.12.2015г.

7

НОХД No 451/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

В.И.Й.,
Б.И.Й.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 22.12.2015г.
В.И.Й.
На осн. чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3 и т.5, вр.чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 2, вр.чл.29, ал.1, б.“а“ от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК - 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на подсъдимия В.И.Й. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Б.И.Й.
На осн. чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7, вр.чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 2, вр.чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК - 7 (СЕДЕМ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.41, ал.6 от НК и чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Б.И.Й. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 22.12.2015г.