РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 997/2015

Други ЧГД

М.Т.Б.

 

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 16.12.2015г.
Р Е Ш И : ДОПЪЛВА решение №№231/15.12-2015г. по частно гр.дело № 997 по описа за 2015г. на Карнобатски районен съд, КАКТО СЛЕДВА: ОСЪЖДА молителите Я.Б.С. с ЕГН **********о*** и Т.Б.Б. с ЕГН ********** ***, в качеството на родителите и законни представители на детето М.Т.Б. , родена на 20.10-2005г., с ЕГН ********** да заплатят на особен представител на малолетната М.Т.Б. , родена на 20.10-2005г., с ЕГН ********** в лицето на адвокат Иванка Димитрова Синигерова-Русинова, вписана в АК- гр.Бургас от гр.Бургас , ул.“Успенска“ 16, ет.2, която да представлява участва при подписването на договор за дарение от родителите и законни представители на детето М. сумата в размер на 200,00 лв. / двеста лева/ общо или по на 100,00 лв./сто лева от всеки един от тях, представляващи хонорар на особен представител на адвокат Иванка Димитрова Синигерова-Русинова, вписана в АК- гр.Бургас от гр.Бургас , ул.“Успенска“ 16, ет.2. Настоящото решение да се счита за неразделна част от решение №№231/15.12-2015г. по настоящото частно гр.дело № 997 по описа за 2015г. на Карнобатски районен съд. Решението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ :