РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 781/2015

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ

Р.М.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.12.2015г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Р.М.К.,ЕГН- **********,***,да заплати на „Гаранционен фонд”,с постоянен адрес ***,тел./факт : 02/9806672,представляван от изпълнителния директор и председател на УС на ГФ Б.И.М.,със съдебен адрес ***,адвокат П.Х.Ч.,сумата 998.55(деветстотин деветдесет и осем лева и петдесет и пет ст.) лева като регресно вземане,представляващо изплатено застрахователно обезщетение за причинените от него имуществени вреди на автомобила,собственост на Гюнер Рашим Алимолла от село Манолич,Община Сунгурларе,за което е била образувана щета № 110557/23.09.2013 година в „Гаранционен фонд”, ведно със законната лихва върху същата сума,считано от датата на подаване на исковата молба, а именно-29.09.2015 година,до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Р.М.К.,ЕГН- **********,***,да заплати на „Гаранционен фонд”,с постоянен адрес ***,тел./факт : 02/9806672,представляван от изпълнителния директор и председател на УС на ГФ Б.И.М.,със съдебен адрес ***,адвокат П.Х.Ч.,направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 50.00(петдесет)лева,както и сумата 5(пет)лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. Настоящото решение може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчване преписи от същото на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

Гражданско дело No 821/2015

Издръжка

К.А.К.

А.К.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 15.12.2015г.
ОСЪЖДА А.К.К. с ЕГН ********** *** да заплаща на Н.Н.Д. с ЕГН **********, действаща в качеството си на майка и законен представител на малолетното дете К.А.К. с ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 150лева, считано от 06.10.2015г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. ОСЪЖДА А.К.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Н.Н.Д. с ЕГН **********, действаща в качеството си на майка и законен представител на малолетното дете К.А.К. с ЕГН ********** *** сумата от 240лева, представляваща издръжка за минало време, считано от 06.10.2014г до 05.10.2015г. в размер на 20лева месечно, ведно със законната лихва от 06.10.2015г., като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над сумата от 240лева до пълния предявен размер от 1080лева. ОСЪЖДА А.К.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Н.Н.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 150лв. съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА А.К.К. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на КРС сумата от 266 лв. държавна такса за двата иска. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на К.А.К. с ЕГН ********** издръжка. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването.

3

ЧГД No 997/2015

Други ЧГД

М.Т.Б.

 

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 15.12.2015г.
Р Е Ш И : РАЗРЕШАВА, на малолетната М.Т.Б. , родена на 20.10-2005г., с ЕГН ********** да приеме дарение от своите родители и законни представители- Я.Б.С. с ЕГН **********о*** и Т.Б.Б. с ЕГН ********** *** на притежаваните от тях по на ? идеална част от недвижими имоти, а именно : 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 07079.612.147.1.24 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, сто четиридесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.09.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-02-742/21.05.2013 г. на Началника на СГКК-Бургас, адрес на имота: град Бургас, улица „Александровска” № 111 /сто и единадесет/, етаж -1 /минус едно/, обект 8 /осми/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.612.147 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, сто четиридесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 22.49 /двадесет и две цяло четиридесет и девет стотни/ квадратни метра, ведно с прилежащите му 6.15 /шест цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.612.147.1.23, под обекта: няма, над обекта: 07079.612.147.1.33. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 07079.617.141.1.2 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и седемнадесет, точка, сто четиридесет и едно, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.09.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: град Бургас, булевард „Мария Луиза” № 57 /петдесет и седем/, етаж 1 /първи/, ателие 2 /второ/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.617.141 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и седемнадесет, точка, сто четиридесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 49.14 /четиридесет и девет цяло и четиринадесет стотни/ квадратни метра, ведно с прилежащите му части: изба № 4 /четири/ с площ 7.60 /седем цяло и шестдесет стотни/ квадратни метра и 3.687 % /три цяло шестстотин осемдесет и седем хилядни процента/, равняващи се на 8.43 /осем цяло четиридесет и три стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.617.141.1.1 и 07079.617.141.1.3, под обекта: 07079.617.141.1.20 и 07079.617.141.1.19, над обекта: 07079.617.141.1.4 и 07079.617.141.1.5. 3. ЛОЗЕ, находящо се в землището на село Екзарх Антимово община Карнобат област Бургаска, местност „БЯЛАТА ПРЪСТ” с площ 3.082 дка /три декара осемдесет и два квадратни метра/, четвърта категория, съставляващо имот № 051110 /петдесет и една хиляди сто и десети/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 051109-лозе на Тодорка С. Славова; имот № 051114-лозе на Т. Христов Друмев; имот № 051115-лозе на Марийка Железчева Георгиева; имот № 051111-лозе на Анка С. Желева, имот № 49061-полски път на Община Карнобат. Имотът е образуван от имот № 051104. 4. ЛОЗЕ, находящо се в землището на село Екзарх Антимово община Карнобат област Бургаска, в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ” с площ 2.001 дка /два декара и един квадратен метър/, трета категория, съставляващо имот № 049063 /четиридесет и девет хиляди шестдесет и трети/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000244-Път ІV кл. на Община Карнобат; имот № 049061-лозе на Иван Радков Радев; имот № 049060-полски път на Община Карнобат; имот № 049064-лозе на Драгни Великов Драгнев. Имотът е образуван от имот № 049048. 5. ОВОЩНА ГРАДИНА, находяща се в землището на село Железник община Карнобат област Бургаска, в местността „КАРАНДЖИКА” с площ 1.040 дка /един декар и четиридесет квадратни метра/, пета категория, съставляваща имот № 019132 /деветнадесет хиляди сто тридесет и втори/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 19385-овощна градина на Георги Митев Георгиев; имот № 019133-овощна градина на Стоян Господинов Георгиев и др.; имот № 019387-овощна градина на Гроздю Райков Георгиев; имот № 000252-полски път на Община Карнобат. Върху имота са наложени следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 6. НИВА, находяща се в землището на село Хаджиите община Карнобат област Бургаска, в местността „САКАР ТЕПЕ” с площ 1.024 дка /един декар двадесет и четири квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот № 100214 /сто хиляди двеста и четиринадесети/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 100213-нива на наследниците на Къньо Петров Червенков; имот № 100278-нива на наследниците на Слави Георгиев Тенев и др.; имот № 100215-нива на Груди Колев Грудев; имот № 100150-нива на наследниците на Руси Златанов. 7. ИЗОСТАВЕНА НИВА, находяща се в землището на село Вълчин община Сунгурларе област Бургаска, в местността „СТАРИТЕ ЛОЗЯ” с площ 3.000 дка /три декара/, седма категория, съставляваща имот № 120025 /сто и двадесет хиляди двадесет и пети/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 120026-изоставена нива на Жела Желева Манолова; имот № 000289-полски път на Община Карнобат; имот № 120024-изоставена нива на наследниците на Тони Маринов Стойнов; имот № 120041-изоставена нива на Станка Белева Ненова; имот № 120040-изоставена нива на Желязка Русева Димитрова; имот № 120039-изоставена нива на Станка Белева Ненова и др. , ВЪРХУ КОИТО И ДВАМАТА си запазват правото на пожизнено и безплатно ползване , на основание чл. 530 и следващите от ГПК във връзка с чл. 130, ал.4 от СК,вр. Чл. 29, ал.4 ГПК. НАЗНАЧАВА за особен представител на малолетната М.Т.Б. , родена на 20.10-2005г., с ЕГН ********** адвокат Иванка Димитрова Синигерова-Русинова, вписана в АК- гр.Бургас от гр.Бургас , ул.“Успенска“ 16, ет.2, която да представлява участва при подписването на договор за дарение от Я.Б.С. с ЕГН ********** ***, в качеството й на майка и законна представителка на малолетното си дете М.Т.Б. , родена на 20.10-2005г., с ЕГН ********** на ? идеална част на недвижими имоти : 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 07079.612.147.1.24 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, сто четиридесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.09.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-02-742/21.05.2013 г. на Началника на СГКК-Бургас, адрес на имота: град Бургас, улица „Александровска” № 111 /сто и единадесет/, етаж -1 /минус едно/, обект 8 /осми/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.612.147 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, сто четиридесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 22.49 /двадесет и две цяло четиридесет и девет стотни/ квадратни метра, ведно с прилежащите му 6.15 /шест цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра идеални части от об
В законна сила от 15.12.2015г.

4

АНД No 269/2015

Административни дела

Т.С.Д.

АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ ЯМБОЛ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 15.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДАИ- 0000062 от 06.07.2015г. на началник отдел АНД в ГД „АИ“ гр.София, с коeто на Т.С.Д. с ЕГН ********** *** на основание чл. 178а, ал.10, предл.2 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв., а на основание чл. 178а, ал.10, предл.2 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

5

АНД No 270/2015

Административни дела

Т.С.Д.

АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ ЯМБОЛ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 15.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДАИ- 0000061 от 06.07.2015г. на началник отдел АНД в ГД „АИ“ гр.София, с коeто на Т.С.Д. с ЕГН ********** *** на основание чл. 178а, ал.7, т.1 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

6

АНД No 362/2015

По ЗГ и ЗЛОД

А.Т.А.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 15.12.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 489/29.07.2015 год. на Директора на РДГ- Бургас, с което на основание чл.270 от Закона за горите на А.Т.А., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. за нарушение на чл. 124, т.1 от Закона за горите, като за това нарушение НАЛАГА на А.Т.А., ЕГН **********, административно наказание глоба в размер на 250 лв. Потвърждава наказателното постановление в останалата част като законосъобразно.
В законна сила от 12.1.2016г.

7

АНД No 415/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Р.А.Г.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.12.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 728/07.09.2015 година на директора на РДГ-град Бургас, Област Бургаска,с което на Р.А.Г.,ЕГН- **********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 200.00 лева на основание чл.266,ал.1 от Закона за горите във връзка с извършено нарушение разпоредбата на чл.213,ал.1,т.1 също от Закона за горите, като освен това са отнети на основание чл.273,ал.1 от Закона за горите вещите,предмет на нарушението,а именно – 2 пространствени кубически метра дърва за горене от дървесен вид „благун”,микробус марка „Форд Транзит”,бял на цвят с регистрационен номер „А 4024 АН” и моторен трион,марка „Йонсерт” с № 7752004. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено

8

АНД No 422/2015

Административни дела

С.В.Д.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР. БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 15.12.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №22-0000458 от 01.10.2015г. на началник ОО „АА“, гр.Бургас, с коeто на С.В.Д. с ЕГН ********** *** на основание чл. 105,ал.1 ЗАвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №22-0000458 от 01.10.2015г. на началник ОО „АА“, гр.Бургас, с коeто на С.В.Д. с ЕГН ********** *** на основание чл. 183, ал.1, т.1 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 13.1.2016г.