РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 14.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 722/2015

Чл.19 ЗГР

П.К.Б.

 

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 14.12.2015г.
Р Е Ш И : ПРОМЕНЯ сегашното фамилно име на П.К.Б. с ЕГН ********** *** същата и със съдебен адрес за призовавания и съобщения - адв. И.Ч. *** с адрес на кантора в град Бургас , ул. Гурко № 9 ет. 1 от Б. на З. – Б. , като същата за в бъдеще време ще носи имената –П.К. З. – Б. .
В законна сила от 5.1.2016г.

2

Гражданско дело No 759/2015

Издръжка

Ж.Ж.А.

Ж.А.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 14.12.2015г.
ОСЪЖДА Ж.А.А. с ЕГН ********** *** да заплаща на Р.С.С. с ЕГН ********** ***, в качеството и на майка и законен представител на детето Ж.Ж.А. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лв., начиная от 01.01.2015 г., която издръжка ще заплаща чрез пощенски запис, всеки месец до 20 число от месеца, до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване.
В законна сила от 14.12.2015г.

3

АНД No 387/2015

По ЗД по пътищата

Ж.А.М.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 14.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-0282-000352 от 16.09.2015г. на началник РУП-Карнобат, с коeто на Ж.А.М. с ЕГН ********** *** на основание чл. 179,ал.2 вр. ал.1, т.5 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв., а на основание чл. 181,т.1 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 5.1.2016г.

4

АНД No 416/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Р.А.Г.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 727 от 07.09.2015г. на директора на РДГ Бургас, с което на Р.А.Г. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 266,ал.1 ЗГ. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.