РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 451/2015

Облигационни искове

ЕТ Ж.Д.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 9.12.2015г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Община Сунгурларе, с ЕИК : 000057250, с адрес : гр.Сунгурларе, ул.“Г. *** , представлявана от инж.В.П.П.- Кмет да предаде на ЕТ „Ж.Д.”,ЕИК:102610747, със седалище и адрес на управление : с.Лозарево, област Бургас , община Сунгурларе, представляван от Ж.Н.Д. с ЕГН **********- управител владение на недвижим имот , публична общинска собственост , а именно : терен с площ 4000 кв.м., находящ се в УПИ V за паркинг в кв.2 по ПУП на с.Лозарево, при граници: север-УПИ ІІІ, изток – УПИ ІV , юг- УПИ ІV, запад-улица, за който имот съществува валидно наемно правоотношение по договор №158 за наем на недвижим имот от 26.11-2013г., вписан в АВ гр.Карнобат с №132, том VІІ рег.№ 5703 от 10.12-2013г., с правно основание чл. 108 от ЗС, вр. Чл. 238 ЗЗД. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

АНД No 412/2015

По ЗГ и ЗЛОД

А.Х.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 9.12.2015г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО: Прекратява производството по АНХД № 412/2015 г., поради недопустимост на жалбата. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас в 7-дневен срок, който за жалбоподателя е от днес за жалбоподателя, а за административния орган от уведомяването.