РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1061/2014

Вещни искове

И.Х.Н.

И.Х.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 8.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Х.Н. с ЕГН ********** *** против И.Х.Д. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 124,ал.1 ГПК да се приеме за установено, че ответницата не е собственик на 5/6 ид.ч. от от втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, изградена в дворно място с площ от 368кв.м.,съставляващо УПИ ІІ-313 в кв.54 по ЗРП за гр.Карнобат при граници на УПИ: изток УПИ ІІІ-314 и УПИ V-315, запад УПИ X ІІІ-3548, север улица, юг-УПИ VI-308, който втори жилищен етаж представлява самостоятелно жилище с общ вход за двата етажа, състоящ се от хол,спална, детска стая, кухня, всекидневна, баня и тоалетна, салон, със застроена площ от 97кв.м., както и от избена етаж, целия с полезна площ от 50кв.м., състоящ се от четири избени помещения и коридор и от прилежащите тавански помещения. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Х.Н. с ЕГН ********** *** против И.Х.Д. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 537,ал.2 ГПК да се отмени нотариален акт №77, том VII, рег. № 4115, дело №848/2012г. на нотариус с район на действие КРС с № 581 за собственост на недвижим имот по давностно владение и наследство. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Х.Н. с ЕГН ********** *** против И.Х.Д. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 537,ал.2 ГПК да се отмени нотариален акт № 78, том VII, рег. № 4116, дело №849/2012г. на нотариус с район на действие КРС с № 581 за дарение. ОСЪЖДА И.Х.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на И.Х.Д. с ЕГН ********** *** от 1409лв. съдебно-деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на И.Х.Н. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Определението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

2

Гражданско дело No 632/2015

Искове по КТ

Я.Ж.Е.

МБАЛ КАРНОБАТ ЕООД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 8.12.2015г.

3

ЧГД No 1025/2015

Отказ от наследство

Р.М.Ц.

Н.А.А.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 8.12.2015г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Карнобатски районен съд отказът на Р.М.Ц. с ЕГН ********** *** от наследството на Н.А.А., с ЕГН **********, б.ж. на гр.Карнобат, починал на 11.11.2014г. Да се издаде исканото удостоверение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.12.2015г.

4

ЧГД No 1026/2015

Отказ от наследство

С.М.Ц.

Н.А.А.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 8.12.2015г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Карнобатски районен съд отказът на С.М.Ц. с ЕГН ********** *** от наследството на Н.А.А., с ЕГН **********, б.ж. на гр.Карнобат, починал на 11.11.2014г. Да се издаде исканото удостоверение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.12.2015г.

5

АНД No 361/2015

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

ГИГИ ООД ГР.КАРНОБАТ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. БУРГАС

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 8.12.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36836/29.07.2015 г. на Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на „ГИГИ“ ООД, ЕИК 147156181, със седалище и адрес на управление: град Карнобат, бул.“Д. Благоев“ №35, представлявано от К.И. Пейчев-управител, за нарушение на чл.165, ал.1 т.1 от Закона за виното и спиртните напитки, на основание чл.219 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв., като незаконосъобразно.