П Р О Т О К О Л

 

07.12.2015 година                                                       град  К.

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На седми декември две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1.....................................

                              2.....................................

 

Секретар ……………………Д.Е.................................................

Прокурор................................Г.Д.…..............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...........

Наказателно общ характер дело номер…..436.....по описа за… 2015…година

На именното повикване в ..........................15,00............................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМАТА П.М.К., редовно призована се явява лично, заедно с адв. Д..

         За районна прокуратура К. се явява прокурорът Д..

         Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         ОБВИНЯЕМАТА П.М.К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемата.

П.М.К., с ЕГН **********, родена на *** ***, ***, ***, ***, с постоянен и настоящ адрес ***; 

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. Д.: Няма да правим отводи на състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМАТА П.М.К.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемата и нейния защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемата по чл. 381, ал. 6 от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Д.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І от НПК с районния прокурор и обвиняемата постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемата по чл. 381 ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМАТА П.М.К.: Разбрах в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласна с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

         Г.Д.–прокурор при Районна прокуратура гр. К.;

         ОБВИНЯЕМ:

П.М.К., с ЕГН **********, родена на *** ***, ***, ***, ***, с постоянен и настоящ адрес ***; 

ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМАТА:

адв. Т.Д. ***, с адрес ***, упълномощен с пълномощно, приложено по делото.

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 381  от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.              Обвиняемата  П.М.К. се признава за виновна в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. чл. 234, ал. 1 от НК, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7, чл. 12, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, чл.12, ал. 2 от ЗАДС и вр. чл. 28, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от ЗТТИ и §1, т. 4, буква „д” от Допълнителна  разпоредба на ЗТТИ, а именно за това, че на 10. 09. 2015 год. в себе си до входа на двора на фирма “С.Б. - Б.” ЕООД находящ се в Северна промишлена зона в гр. К.,  държала акцизни стоки без бандерол - 600,250 грама тютюн за пушене и в обитаваната от нея жилищна къща находяща се в с. Грозден, общ. Сунгурларе държала акцизни стоки без бандерол - 7840,660 грама тютюн за пушене, като  общото количество на държаните от нея акцизни стоки без бандерол възлиза на - 8440,910 грама тютюн за пушене на обща стойност 1688, 18 лв., когато такъв се изисква по Закон: по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, а именно: чл.2, т.2: „На облагане с акциз подлежат: …тютюневите изделия”, чл. 4, т.7: “Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.”, чл.12, ал.1  "Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е: т.1 тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; т.2 (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11, като за "отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия; т.3 (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1,5 мм”, чл.12, ал.2:  За "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал.1” и по Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, а именно: чл. 28, ал. 1: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.”, чл. 25, ал. 1: „ Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”, чл.25, ал. 2: „Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз”, § 1, т.4, б. „д” от Допълнителнителна  разпоредба (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.): По смисъла на закона:..т.4 (доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Тютюневи изделия" са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн:д) тютюн за лула-нарязан тютюн, изработен от смеска на различни типове, произходи и класи тютюни, предназначени за консумация с лула, като случаят не е маловажен

2.              Престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1  престъпление на обвиняемата П.М.К., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определя  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200 ЛЕВА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така наложеното наказание от шест месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

4.  Веществени доказателства- 8440, 910 грама растителна маса – тютюн, намиращи се на съхранение при домакина на РУ К., на основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК следва да бъдат отнети в полза на държавата

5. Разноски по делото- 83,27 лева се възлагат на обвиняемата и ще бъдат заплатени от същата в 14 дневен срок от одобряване на настоящото споразумение от съда.

6. От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Д.:……………………………………….

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемата -

                                          адв. Д.: ……………………………………

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМА П.М.К.:……………………

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

О П Р Е Д Е Л И:   

 

         ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1.                Обвиняемата  П.М.К. се признава за виновна в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. чл. 234, ал. 1 от НК, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7, чл. 12, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, чл.12, ал. 2 от ЗАДС и вр. чл. 28, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от ЗТТИ и §1, т. 4, буква „д” от Допълнителна  разпоредба на ЗТТИ, а именно за това, че на 10. 09. 2015 год. в себе си до входа на двора на фирма “С.Б. - Б.” ЕООД находящ се в Северна промишлена зона в гр. К.,  държала акцизни стоки без бандерол - 600,250 грама тютюн за пушене и в обитаваната от нея жилищна къща находяща се в с. Грозден, общ. Сунгурларе държала акцизни стоки без бандерол - 7840,660 грама тютюн за пушене, като  общото количество на държаните от нея акцизни стоки без бандерол възлиза на - 8440,910 грама тютюн за пушене на обща стойност 1688, 18 лв., когато такъв се изисква по Закон: по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, а именно: чл.2, т.2: „На облагане с акциз подлежат: …тютюневите изделия”, чл. 4, т.7: “Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.”, чл.12, ал.1  "Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е: т.1 тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; т.2 (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11, като за "отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия; т.3 (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1,5 мм”, чл.12, ал.2:  За "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал.1” и по Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, а именно: чл. 28, ал. 1: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.”, чл. 25, ал. 1: „ Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”, чл.25, ал. 2: „Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз”, § 1, т.4, б. „д” от Допълнителнителна  разпоредба (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.): По смисъла на закона:..т.4 (доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Тютюневи изделия" са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн:д) тютюн за лула-нарязан тютюн, изработен от смеска на различни типове, произходи и класи тютюни, предназначени за консумация с лула, като случаят не е маловажен

2.              Престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1  престъпление на обвиняемата П.М.К., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК се определя  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200 ЛЕВА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така наложеното наказание от шест месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

4.  Веществени доказателства- 8440, 910 грама растителна маса – тютюн, намиращи се на съхранение при домакина на РУ К., на основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК следва да бъдат отнети в полза на държавата

5. Разноски по делото - 83,27 лева се възлагат на обвиняемата и ще бъдат заплатени от същата в 14 дневен срок от одобряване на настоящото споразумение от съда.

6. От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемата П.М.К., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, да заплати направените по делото разноски в размер на 83.27 лв., която сума да се приведе по сметката на ОД МВР Бургас № BG47STSA93003100001001 в Банка ДСК гр. Бургас,  както и сумата от по 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, която сума да се приведе по бюджетната сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

След одобряване на настоящото споразумение, съдът намира че следва да се произнесе с нарочно  определение и за приложението на чл. 53 от НК  по отношение  на държаните от същата обвиняема акцизни стоки –8440, 910 грама растителна маса – тютюн, намиращи се на съхранение при домакина на РУ К..

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, считам, че веществените доказателства по делото –  8440,910 грама растителна маса – тютюн, намиращи се на съхранение при домакина на РУ К., на основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК следва да бъдат отнети в полза на Държавата.

         АДВ. Д.: По отношение на веществените доказателства,   посочено в споразумението считам, че са налице основанията на разпоредбата на чл. 53, ал. 2, буква „а” от НК.

         Съдът намира, че на  основание чл. 53,  ал. 2, буква „а” от НК следва да се отнемат  в полза на Държавата вещите – горепосочените  8440, 910 грама растителна маса – тютюн, намиращи се на съхранение при домакина на РУ К., които са послужили за извършване на престъплението.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

        

НА ОСНОВАНИЕ чл. 53,  ал. 2, буква „а” от НК ОТНЕМА  в полза на Държавата – веществените доказателства - 8440,910 грама растителна маса – тютюн, намиращи се на съхранение при домакина на РУ К..

НАСТОЯЩОТО определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 436/2015 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 15,15 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: