П Р И С Ъ Д А

 

№ 17 / 7.12.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,   ІІ    състав

На седми декември две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

                                              Съдебни заседатели: 1…………………………..

                                                                                 2…………………………..

 

Секретар ……………………Д.Е.……............................................

Прокурор................................П.И.………….................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….КОЕВА……….…………

Н О Х дело номер.......246.......по описа за..................2015......................година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия  Д.Б.А. - роден на *** ***, ******, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, ЕГН **********

 

         ЗА НЕВИНЕН В ТОВА, ЧЕ

 

На 07.03.2011 г. в град К., обл. Бургас в качеството си на длъжностно лице - член на комисия за периодични технически прегледи „диагностик на МПС” при „А.-П.” ООД град К., назначен с трудов договор №*** г., в кръга на службата си съставил официални документи както следва:

-Протокол за периодичен преглед за техническа изправност на ППС № *** от 07.03.2011 г. на автобус марка „Мерцедес 0303” с рег. № ***, собственост на фирма „Б. 90” ЕООД град Бургас, с който е удостоверил неверни обстоятелства, а именно – след попълване на данните за рег. № ***, идент. № ***, двигател № ***, категория ППС МЗ, марка, модел Мерцедес 030, тип двигател дизел, вид ППС автобус, застраховка ГО № ***, собственик „Б. 90” ЕООД, БУЛСТАТ ***, технически параметри, заключение на комисията, получил знак № ***, следващ преглед 07.09.2011 г., дата 07.03.2011 г., град/село К., начало на прегледа 16:00, край на прегледа 16:45, лице, представило ППС за преглед С.Д. ЕГН ********** / ***, като  е положил подпис в графата „Комисия 2 …” за това, че същият автобус на 07.03.2011 г. е минал технически преглед с начало 16:00 часа и край 16:45 часа в пункта на „А.-П.” ООД град К., намиращ се в град К., без същият автобус да е представен за технически преглед на посочената дата и място, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства;

- Карта за допълнителен преглед на автобус /лек автомобил/ за превоз на пътници от 07.03.2011 г. на автобус марка „Мерцедес 0303” с рег. № ***, собственост на фирма „Е.“ ООД  с който е удостоверил неверни обстоятелства, а именно – след попълване на данните към Протокол за периодичен преглед за техническа изправност № ***/2011 г., фирма „Е.” ООД, БУЛСТАТ ***, Застрахователна полица № ***, валидна до 06.01.2012 г., Идентификация на автомобила: Регистрационен номер № ***, марка, модел „Мерцедес 0303”, идентификационен номер 37319510215084, Дата на първа рег – я 01.01.89, СЪОТВЕТСТВИЯ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НАДСТРОЙКАТА НА МПС Пътнико вместимост (брой места): за сядане / място на водача 46 / 1, Брой на вратите 2, Максимално разстояние от пътното платно до първото стъпало 0,300, Височина на салона по дължина 2,000,  Широчина на прохода по дължина на автобуса 0,400, Минимален брой приоритетни седалки 2, издаден знак за ПППТИ № ***, Валиден до: 07.09.2011, ПРЕВОЗВАЧ: С. Д.  като е положил подпис в графата „Комисия 2 …” за това, че същият автобус на 07.03.2011 г. е минал технически преглед в пункта на „А.-П.” ООД град К., намиращ се в град К., без същият автобус да е представен за технически преглед на посочената дата и място, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства , поради което и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по това обвинение по чл. 311, ал.1 от НК.

                   ОСЪЖДА подсъдимия Д.Б.А., с ЕГН **********,***, с настоящ адрес:***,  да заплати направените по делото съдебни разноски в общ размер на 636.30 лв. /шестстотин тридесет и шест лева и 30 стотинки/, от която сума: сумата от 578.60 лв. /петстотин седемдесет и осем лева и 60 стотинки/, да се заплати/и да се приведе по сметка BG47STSA93003100001001 в Банка ДСК гр. Бургас на ОД на МВР Бургас,  като сумата от 57,70 лева /петдесет и седем лева и 70 стотинки/ да заплати на К.ски районен съд, както и сумата от 10,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, да се приведат по бюджетната сметка на Районен съд - К..

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: