Р Е Ш Е Н И Е

№ 223 / 7.12.2015 г.  

                            07.12- 2015 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      Карнобатски районен съд         ,                                               ІІ състав

На  шести ноември   две хиляди и петнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №   320  по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид :

         Предявеният иск е с правно основание  чл. 127, ал.2 от СК, вр. чл. 143 СК, вр. чл. 86, ал.1 ЗЗД.

          Производството по делото е  образувано по повод искова молба от  Д.Н.С. с ЕГН ********** ***, представляван от адвокат С.Х.Г.-Т. ***,съдебен адрес *** против М.М.Д. с ЕГН ********** *** , с която желае съдът да постанови решение, с което, на основание чл. 127, ал.2 СК:

1.Да постанови  детето Н. Д. С.  с ЕГН **********  да живее при бащата Д.Н.С. с ЕГН ********** ;

2.Да предостави упражняването на родителските права върху Н. Д. С. с ЕГН **********   на бащата Д.Н.С.;

3.Да определи на майката М.М.Д. с ЕГН **********  подходящ режим  на лични отношения с детето Н. Д. С.  : всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 9.00 часа на съботния ден  до 14.00 часа в неделя , с преспиване, както и един месец през лятото, който да не съвпада с отпуска на бащата , по време на Коледните и Новогодишните празници, като всяка  четна  календарна година детето да бъде при своята майка по време на Коледните празници и при своя баща по време на Новогодишните, а всяка нечетна календарна година да бъде при своя баща по време на Коледните празници и при своята майка по време на Новогодишните ; така и по време на Великденските празницивсяка нечетна календарна година детето да бъде при своя баща , а всяка четна година при своята майка , и всякога  при постигнатото съгласие на родителите.

4.Да осъди майката М.М.Д. с ЕГН  ********** да заплаща месечна издръжка на детето Н. Д. С. с ЕГН ********** в размер на 100 лв. /сто лева/, считано от  изпълнение на решението  до възникване на причини за нейното изменяване или прекратяване , ведно със  законната лихва за всяка просрочена  месечна вноска, с правно основание чл. 127, ал.2 от  СК, вр. чл. 143 СК, вр. чл. 86, ал.1 ЗЗД.Претендира на разноски по делото.Представят доказателства.

          В законния срок по чл. 131 ГПК  ответницата М.М.Д. *** 25 чрез  адвокат Б.Т. *** , с адрес : гр.С.*********************  представя писмен отговор на исковата молба, с който  твърди, че  предявените искове са процесуално допустими, но същите са неоснователни и недоказани.

Представят заверено копие от Заповед за незабавна защита от 17.11-2014г., издадена от С. районен съд , трето гражданско отделение,84-ти състав , по гр.дело № 6267 по описа за 2014г. на СРС.

             Видно , че с  с писмен отговор на исковата молба  ответницата М.М.Д.   представя молба  по чл. 119, ал.3 от ГПК, както и  предявява НАСРЕЩЕН ИСК  против Д.Н.С. *** , с правно основание чл. 131, ал.1 от СК , чл. 127, ал.2 от СК , чл. 143 от СК, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД, с който желае съдът да постанови решение, с което да :предостави на  нея-майката М.М.Д.   упражняването на родителските права, като определи минималният режим на свиждане, както и ответника да  заплаща издръжка на малолетно дете в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева / от 2.10-2014г. до окончателното изплащане, ведно  с лихвите  и разноските по делото.

              В съдебно заседание претенцията се поддържа чрез  процесуален представител – адвокат С.Г.-Т.,***.Правят изменение на петитума на иска.

С протоколно определение от 06.11-2015г. съдът приел направеното изменение  на петитума на иска, на основание чл.214, ал.1 от ГПК.

            В съдебно заседание ответницата не се явява, за нея се явява процесуален представител - адвокат Д. , вписана в САК, от гр.С.,преупълномощена от адвокат Б.Т. ,САК-пълномощник на  М.М.Д.-ответник по първоначален иск и ищец по насрещен иск.

          Заинтерисованата страна- Дирекция “Социално подпомагане “ – гр.К.  ,отдел “Закрила на детето “,представят по делото № **/****** от 27.05-2015г.  в смисъл, че желаят съдът да постанови решение, с което да  вземе решение , което да осигури интересите на детето Н. Д. С..

           След  преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна , на основание чл.2 ГПК ,  235, ал.2 от ГПК, намира за установено следното :Установява се  , че страните по  делото  Д.Н.С. с ЕГН ********** и ответницата  М.М.Д. с ЕГН **********  не са съпрузи и от фактическо съжителство имат  родено дете –Н. Д. С. с ЕГН **********, родена на 27.09-2006г., която към настоящия момент   на 9 години, 2 месеца.

Не се спори по делото, че към момента на завеждане на иска – от  23.10-2014г. /Социален доклад на  Д”СП”-К. –л.д.8/ детето Н. Д. С.  се отглежда от своята майка – М.М.Д. .

           По делото представен социален доклад  от Дирекция “Социално подпомагане “ гр.К.  , изготвен от отдел “Закрила на детето “ л.д.38-39 и др.25-26.От същият става ясно, че  страните  живеели заедно през 2005г. в жилището на  родителите на Д.Н.С. ***.От месец юни 2011 година до месец август 2014 година Д.Н.С.  работил във В., като два пъти в годината се връщал  – за  коледните празници и през лятото.Пред социален работник г-н С.  сподели, че през този период г-жа Д. постоянно е обещавала, че с детето Н. ще се установят да живеят при него в чужбина.

        От месец август 2014г. г-н С. се е установил трайно в Б..

         Със социален доклад директор на Дирекция „СП“ гр.К. твърди, че  на 23.10-2014г. г-жа М.М.Д. и малолетната Н. не са се прибрали в дома си след приключване на учебните занятия на детето.Г-н С.  се е свързал с класния ръководител на дъщеря си и е  получил информация, че г-жа Д. е взела Н.  от училище като е съобщила, че детето ще отсъства  за известно време. Твърдят, че от този момент г-н С. не знае къде се намират дъщеря му и нейната майка.Твърдят, че г-н С. изразява загриженост  за състоянието на детето си, за това, че майката не работи и  не разполага с финансови средства за издръжка на детето, за това, че детето Н. не посещава учебни занятия.

Със социален доклад № ***/****** от 27.05-2015г. директор на Д”СП”гр.К. твърди, че  малолетната Н. през учебната 2014/2015 година е ученичка във втори „А“ клас в ОУ в гр.С..Пред социален работник майката М.  М.Д. и детето Н. заявили, че  детето  се справя отлично в училище.Детето Н. сподели, че редовно посещава учебните занятия и поддържа добри взаимоотношения с децата в класа.Пред социален работник майката сподели, че  детето Н. се адаптира успешно в средата си, но й липсват приятелите и съучениците от гр.К..  

Съдът приема и цени  социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане „ гр.К., доколкото  представлява мнение на държавна институция, която има компетентност в сферата на закрила  на интересите на децата , което мнение и не обвързва съда.

        От прието по делото заверено копие от Заповед за незабавна защита от 17.11-2014г., издадена от С. районен съд , трето гражданско отделение,84-ти състав , по гр.дело № 6267 по описа за 2014г. на СРС,съдът приема, че в производството по горепосоченото дело били наложени мерки за закрила от домашно насилие по ЗЗДН на пострадалите М.М.Д.  лично и в качеството й на майка и законен представител  на малолетната Н. Д. С. срещу ищеца по първоначален иск Д.Н.С.  , по реда на чл. 5 от ЗЗДН.Съдът счита, че следва да се съобрази с горепосочената заповед, въпреки, че по делото липсват данни дали към настоящия момент има издадена  заповед за защита и дали решение по същото гр.дело №  № 6267 по описа за 2014г. на СРС е потвърдено.

         От събраните по делото доказателства, съдът намира иска  с правно основание чл. 127, ал.2 от СК,  за основателен и счита, че следва да се уважи по следните съображения .Съдът счита, че родителските права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, както и по отношение на малолетни деца , принадлежат и на двамата родители, които ги упражняват заедно или поотделно , а при разногласие между  тях спорът  се решава от съда. В процесният случай  налице е липса съгласие между  родителите .

Съдът счита, че за добро възпитание и отглеждане  на детето Н., в бъдеще,  местоживеенето  следва да бъде определено при майката – М.М.Д., на която следва да бъде предоставено упражняването на родителските права  по отношение на малолетно дете Н. Д. С.  , като на бащата Д.Н.С.  да бъде определен режим на личните отношения с детето , както следва :детето Н. да бъде при баща си всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 часа в съботния ден  до 15 часа  в неделя, с приспиване, както и по един месец през лятото , когато майката не ползва платен годишен отпуск, по време на Коледните  и Новогодишните празници , като всяка нечетна календарна година детето Н. да бъде при своята майка по време на Коледните празници и при своя баща  по време на Новогодишните празници , а  всяка  четна календарна година и при своя баща по време на Коледните празници и при своята майка да бъде по време на Новогодишните празници, така и по време на Великденските празници- всяка нечетна година детето Н. да бъде при своята майка , а всяка четна година при своя баща, както и всякога при  постигнатото съгласие на родителите.  

       Съдът  счита, че  съгласно нормата на чл. 143, ал.2 от СК , родителите дължат  издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца , независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. В случая  детето Н. Д. С. -малолетно дете, поради което и счита, че бащата  Д.Н.С.   на общо основание и безусловно  дължи издръжка на детето си . Съдът счита, че  при определяне на първоначалния размер  на дължимата издръжка , следва  да съобрази  с разпоредбата на чл. 142, ал.2 от СК в смисъл, че  минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт  от размера на минималната работна заплата . Съдът счита, че ответникът млад и трудоспособен и би могъл да реализира  месечен доход от 500 лв. Съдът счита, че  за издръжка  на детето Н.   , съобразно  неговата  възраст и нужди  и възможностите на родителите   са необходими по 200 лв. месечно  .Съдът счита, че ответникът следва да бъде осъден да  заплаща издръжка на  малолетното си дете  Н.   в размер по 100,00 лева месечно  , начиная от датата на завеждане  на иска-  29.12-2014г. до  настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване,ведно със законната лихва върху тази сума , която издръжка детето Н.   да получава чрез своята майка  и законна представителка М.  М.Д. с ЕГН ********** *** , чрез адвокат Б.Т. , САК, с адрес ***, като в останалата му част до размер на 150 лв. искът следва да бъде  оставен без уважение поради своята недоказаност.

Съдът счита, че на основание чл. 242, ал.1,т.1  от ГПК следва да бъде допуснато предварително изпълнение на решението  в тази му част.

Съдът счита, че ответникът по насрещен иск  Д.Н.С.  следва да бъде осъден да заплати на К. районен съд  държавна такса върху присъдената издръжка  в размер на  25,00 лв./двадесет и пет  лева /, както и да заплати на КРС държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5 лв./пет лева/ .

     На основание чл. 78, ал.1 ГПК на ответницата по първоначален иск М.М.Д. следва да бъде осъдена да заплати на ищеца по първоначален иск Д.Н.С. с ЕГН ********** ***  направените по делото разноски в размер на 630,00 лв. /  шестстотин и тридесет лева/, както и да заплати на КРС държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5 лв./пет лева/.

    Мотивиран от горното, съдът

                                                 Р   Е  Ш  И   :

     1.ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетно дете Н. Д.С.  с ЕГН ********** при своята майка М.  М.Д. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 127, ал.2 от СК.

     2.ПРЕДОСТАВЯ  упражняването на родителските права по отношение  на малолетно дете Н. Д. С.  с ЕГН ********** на  майката- М.  М.Д. с ЕГН **********  , като на бащата Д.Н.С. с ЕГН **********  определя режим на личните отношения с детето , както следва :детето Н. да бъде при баща си всяка първа и трета седмица от месеца от 9,00 часа в съботния ден  до 16 часа  в неделя, с приспиване, както и по един месец през лятото , когато майката не ползва платен годишен отпуск,както и  по време на Коледните  и Новогодишните празници , като всяка нечетна календарна година детето Н. да бъде при своята майка по време на Коледните празници и при своя баща  по време на Новогодишните празници , а  всяка  четна календарна година - при своя баща по време на Коледните празници и при своята майка да бъде по време на Новогодишните празници, така и по време на Великденските празници- всяка нечетна година детето Н. да бъде при своята майка , а всяка четна година при своя баща, както и всякога при  постигнатото съгласие на родителите, на основание чл. 127, ал.2 от СК, вр. чл. 131, ал.2 от СК.

     3. ОСЪЖДА Д.Н.С. с ЕГН ********** *** да  заплаща издръжка на  малолетното си дете  Н.   в размер по 100,00 лева /сто  лева/ месечно  , начиная от датата на завеждане  на иска-  29.12-2014г. до  настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване,ведно със законната лихва върху тази сума , която издръжка детето Н.   да получава чрез своята майка  и законна представителка М.  М.Д. с ЕГН ********** *** , чрез адвокат Б.Т. , САК, с адрес ***, на основание чл. 143 от СК, като в останалата му част до размер на 150 лв.  отхвърля иска поради своята недоказаност.

       ДОПУСКА  предварително изпълнение на  решение в тази му част , на основание чл. 242, ал.1 от ГПК.

        4. ОСЪЖДА М.М.Д.М.  М.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на ищеца по първоначален иск Д.Н.С. с ЕГН ********** ***   направените по делото разноски в размер на 630,00 лв. /  шестстотин и тридесет лева/ както и да заплати на КРС държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5 лв./пет лева/.

         5. ОСЪЖДА Д.Н.С. с ЕГН ********** *** да заплати на К. районен съд  държавна такса върху присъдената издръжка  в размер на  25,00 лв./двадесет и пет  лева /, както и да заплати на КРС държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5 лв./пет лева/ .

         Решението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в двуседмичен  срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ  :