РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 4.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 166/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ЕТ Х.А.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 4.12.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на ответника община Сунгурларе, представлявана от д-р Георги Стефанов Кенов- Кмет, че дължи на ЕТ „ХАСАН АЛИ”, със седалище и адрес на управление: с. Кликач, общ. Карнобат, обл. Бургаска, ЕИК 102094266, представляван от ХАСАН ЯХЯ АЛИ – управител, сумата от 10070,88 лв. лв. (десет хиляди и седемдесет лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща неплатена сума по фактура № 0000000334/14.08.2014г. за маркиране на дървета за сеч, собственост на ответника, ведно с мораторна лихва/неустойка за забава/, в размер на законната лихва върху главницата в размер на 378,72 лв. за периода от 31.08.2014г. до 12.01.2015г., като отхвърля иска за мораторна лихва над уважения размер от 378,72 до претендирания от 544,34 лв., като недоказан, ведно със законната лихва върху главницата, от 15.01.2015г. до окончателното плащане, за което вземане ищецът се е снабдил срещу ответника със заповед № 5 от 15.01.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 15/2015 г. по описа на КРС. ОСЪЖДА община Сунгурларе, представлявана от д-р Георги Стефанов Кенов- Кмет ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „ХАСАН АЛИ”, със седалище и адрес на управление: с. Кликач, общ. Карнобат, обл. Бургаска, ЕИК 102094266, представляван от ХАСАН ЯХЯ АЛИ – управител сумата от 1417,97 лв. (хиляда четиристотин и седмнадесет лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща направените от ищеца ЕТ „ХАСАН АЛИ” ЕИК 102094266 разноски в исковото производство. ОСЪЖДА община Сунгурларе, представлявана от д-р Георги Стефанов Кенов- Кмет ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „ХАСАН АЛИ”, със седалище и адрес на управление: с. Кликач, общ. Карнобат, обл. Бургаска, ЕИК 102094266, представляван от ХАСАН ЯХЯ АЛИ – управител сумата от 1685,68 лв.(хиляда шестстотин осемдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща направените от ищеца ЕТ „ХАСАН АЛИ” ЕИК 102094266 разноски в заповедното производство. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

2

Гражданско дело No 240/2015

Искове по КТ за отмяна на уволнение

С.Ж.Г.

ЕТ "Б.- А.Д."

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 4.12.2015г.
Р Е Ш И : 1. ОТМЕНЯ Заповед № 1/19.02-2015г. на ЕТ „Бисер -А.Д. „ ЕИК : 020069203 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат , ул.“Стефана Чамурова“ № 22А, представляван от А.Ж.Д. с ЕГН ********** за прекратяване на основание чл. 325, ал.1, т.4 от КТ на трудов договор № 54/26.10-2014г.с ищеца С.Ж.Г. с EГН ********** *** чрез процесуален представител- адвокат С.Н. *** , със съдебен адрес-***, като незаконосъобразна,на основание чл. 344, ал.1, т. 1 от КТ . 2. ВЪЗСТАНОВЯВА С.Ж.Г. с EГН ********** *** чрез процесуален представител- адвокат С.Н. *** , със съдебен адрес-*** на заеманата преди уволнението длъжност-„шофьор – международен „ в предприятието на ответника ЕТ „Бисер -А.Д. „ ЕИК : 020069203, със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, ул.“Стефана Чамурова“ № 22А, представляван от А.Ж.Д. с ЕГН **********, на основание чл. 344, ал.1, т. 2 от КТ. 3.ОСЪЖДА С.Ж.Г. с EГН ********** *** чрез процесуален представител- адвокат С.Н. *** , със съдебен адрес-*** да заплати на ЕТ „Бисер -А.Д. „ ЕИК : 020069203, със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, ул.“Стефана Чамурова“ № 22А, представляван от А.Ж.Д. с ЕГН ********** сумата от 254,94лв. /двеста петдесет и четири лева и 94 стотинки/, представляваща , след прихващане, на основание чл. 103 от ЗЗД, остатък от надплатеното трудово възнаграждение и командировъчни разходи за периода на командироването на в Кралство Белгия,ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от датата на завеждане на иска- 31.03-2015г. до окончателното й изплащане , като в останалата част отхвърля исковете : 1. До размер на 1320,00 лв. ,представляваща обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа и 2. До размер на 600 лв., представляваща начислено и неизплатено трудово възнаграждение на ищеца С.Ж.Г. за месец декември 2014г., ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от датата на завеждане на иска- 31.03-2015г. до окончателното й изплащане, поради своята недоказаност. 4. ОСЪЖДА ЕТ „Бисер -А.Д. „ ЕИК : 020069203, със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, ул.“Стефана Чамурова“ № 22А, представляван от А.Ж.Д. с ЕГН ********** да заплати на С.Ж.Г. с EГН ********** *** чрез процесуален представител- адвокат С.Н. *** , със съдебен адрес-*** направените по делото разноски в размер на 500лв. /петстотин лева / , .,съобразно уважената част на иска ,а на Карнобатски районен съд да заплати направените по делото разноски в размер на 2380,00 лв. / две хиляди триста и осемдесет лева/, както и да заплати на Карнобатски районен съд държавна такса в размер на 150,00 лв./сто и петдесет лева / , както и да заплати държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист в размер по на 5,00 лв. / пет лева /. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

3

Гражданско дело No 434/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

М-БУС ООД БУРГАС

ВАЛЕНСИЯ ЕООД

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 4.12.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ВАЛЕНСИЯ ООД със седалище и адрес на управление гр. Карнобат 8400, обл. Бургаска, бул. България № 6 с ЕИК ***, представлявано от А.К.Ж. – Управител на дружеството, че същото дружество дължи на М-БУС ООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, обл. Бургаска, ул. Булаир № 1 с ЕИК ***, представлявано от Р.А.Х. – Управител на дружеството общата парична сума в размер на 12 973, 54 лв. представляваща сбор от : парична сума в размер на 11 222, 37 лв. представляваща равностойността на неизплатени фактури за дължим се месечен наем и разходи за консумативи дължими се по договор за наем от дата 01.07.2011 година сключен между тях , както и сумата от 1751, 17 лв. мораторна лихва дължима се за периода от 24.09.2012 година до 07.04.2015 година година.

4

Гражданско дело No 485/2015

Облигационни искове

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

Р.Й.П.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 4.12.2015г.
ОСЪЖДА Р.Й.П. с ЕГН ********** *** да заплати на ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. София бул. Цар Борис III № 136 представляван от Р.П. – Изпълнителен Директор общата сума от 24 918, 33 лв. от които сумата от 24 446 лв. представляваща обезщетение за неизпълнение – авансово платена сума по извършено първо плащане по сключен между тях договор № 02 / 1112 / 04338 от 22.02.2010 година за отпускане на финансова помощ по мярка създаване на стопанства на млади фермери от програмата за развитие на селскостопанските райони за периода 2007 – 2013 година , подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , както и сумата от 472, 33 лв. представляваща претендирана мораторна лихва за забава върху горепосочената главница - обезщетение за вредите от неизпълнението на горепосочения договор дължима се за периода от 24.07.2014 година до 15.06.2015 година , ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от датата на завеждането на иска в Районен съд Карнобат – 17.06.2015 година до окончателното й изплащане .

5

Гражданско дело No 565/2015

Делби

С.В.Т.

Х.В.В.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 4.12.2015г.
ДОПУСКА съдебна делба на недвижим имот, находящ се в гр.Карнобат, а именно: Урегулиран поземлен имот\УПИ\ XVIII-3549 \осемнадесет римско-три хиляди петстотин четиридесет и девет арабско\ в квартал 129\сто двадесет и девет\ по плана на гр. Карнобат, адм. адрес на ул. "П.Р.Славейков" № 11 \единадесети\ с площ от 436 \четиристотин тридесет и шест\ кв. метра при граници: ул. "Митко Палаузов", ул."П.Р.Славейков", УПИ IV-2015, УПИ XIV-2026 и УПИ III-2032, ведно с намиращата се в североизточната част на същия УПИ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена през 1961 година върху 52\петдесет и два\ кв.метра, с един сутеренен етаж състоящ се от две помещения, първи жилищен етаж с отделен вход, състоящ се от стая, кухня, салон, клозет-баня, тераса, стълбище и втори жилищен етаж с отделен вход състоящ се от две стаи, салон, тераса и сервизни помещения, между страни и при квоти, както следва: - За С.В.Т., ЕГН: ********** с пост. адрес ***, - 1/ 2 ид.ч. - За Х.В.В., ЕГН: ********** с пост. адрес *** – 1 / 2 ид.ч. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Бургаски окръжен съд.

6

АНД No 334/2015

По ЗД по пътищата

Г.Д.К.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 4.12.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0454-000343 от 11.11.2014 год. на Началник група към ОДМВР Бургас, РУП Сунгурларе, упълномощен със заповед №І3-1745 от 28.08.2012г. на Министъра на вътрешните работи, с което на Г.Д.К., ЕГН **********,*** 22Б, на основание чл.177, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата и чл.53 от ЗАНН, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200,00 лв. за нарушение на чл. 150 от ЗДвП, като незаконосъобразно.

7

АНД No 400/2015

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

И.Р.Ч.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 4.12.2015г.
НП-потвърдено

8

НОХД No 434/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Т.М.В.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 4.12.2015г.
Т.М.В.
На осн. чл.343 б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на обвиняемият Т.М.В. се определя наказание ШЕСТ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55 ал.3 от НК предвиденото наказание глоба не се налага.
В законна сила от 4.12.2015г.