РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 3.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 418/2015

Други дела

А.М.Д.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 3.12.2015г.
ОТПРАВЯ ИСКАНЕ чрез Министерство на правосъдието на Република България до Федерална Република Германия, да признае и изпълни присъда № 58/17.10.2012 г. по НОХД № 49/2012 г. на Районен съд-гр.Карнобат, изменена с решение № 18/26.2.2015 г. по ВНОХД № 1316/2012 г. на Окръжен съд-гр.Бургас, влязла в законна сила от 26.2.2012 г. на лицето А.М.Д. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не женен, осъждан, ЕГН **********, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца за престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4 пр. първо и второ, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.29, ал.1, б.”а” от НК, което да се изтърпи в затвор. Към искането да се приложат заверени копия на влязлата в сила присъда № 58/17.10.2012г. по НОХД № 49/2012 г. на Районен съд-гр.Карнобат, изменена с решение № 18/26.2.2015 г. по ВНОХД № 1316/2012 г. на Окръжен съд - гр.Бургас, влязла в законна сила от 26.2.2012 година, доказателствата, че А.М.Д. е имал назначен защитник в досъдебната и съдебната фаза на наказателното производство. Определя двуседмичен срок, считано от днес, в който осъдения А.М.Д. да внесе 600.00 лева по набирателната сметка на съда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване или протестиране. Препис от настоящето определение да се изпрати на РП -Карнобат за сведение, както и на Министерство на правосъдието на Република България – за изпълнение – ведно с преписи от съдебните актове на РС-Карнобат, ОС-Бургас. Протоколът се изготви в съдебно заседание.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
В законна сила от 3.12.2015г.