РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 430/2015

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Л.А.К.

К.Ж.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 30.11.2015г.
1. Обвиняемият К.Ж.П. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 354а, ал.3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК, за това че: на 15.11.2015 год. около 01,50 часа в град Карнобат на улица „Тодор Каблешков” до № 6, в управлявания от него автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, с рег. № СН4309АМ, в черна мъжка чанта, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества съгласно списък 1 по смисъла на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно: коноп /канабис, марихуана/ - обект № 1 - с нетно тегло 1.096 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол – 7,50 %, установено с протокол за извършена физикохимична експертиза на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас № 789 от 18.11.2015 г., на стойност 6,58 лв. и метамфетамин - обект № 2, № 3, № 4 и № 5, с общо нетно тегло 0,554 грама, със съдържание на основно вещество метамфетамин - 15 %, установено с протокол за извършена физикохимична експертиза на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас № 789 от 18.11.2015 г., обща на стойност 13,85 лв., като общата стойност на всички обекти е 20,43 лв. (двадесет лева и четиридесет и три стотинки), по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата, съгласно Постановление № 23 на Министренски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. 2.Престъплението е извършено от обвиняемия К.Ж.П. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия К.Ж.П. наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното на обв. П. наказание със срок за изпитване от ТРИ ГОДИНИ. 4. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 НК на обвиняемия К.Ж.П., предвиденото в разпоредбата на чл.354а, ал.3 НК наказание „глоба".
К.Ж.П.
В законна сила от 30.11.2015г.

2

НОХД No 430/2015

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Л.А.К.

К.Ж.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 30.11.2015г.
ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.“а“, вр. чл.354а, ал.6 от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото- 1.096 грама КОНОП със съдържание на тетрахидроканабинол 7.50 процента, с изключение на количеството използвано за анализ -0,250 гр., т.е. 0,846гр. и кристално вещество с общо тегло 0,554 грама, с наличие на метамфетамин със съдържание на медамфетамин 15.00 %, с изключение на количеството използвано за анализ -0,1 гр., т.е. 0,454гр. намиращи се в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП” – София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на Агенция „Митници” и РУ МВР-Карнобат. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: № ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия К.Ж.П. с ЕГН **********,*** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 530/2015г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес. Протоколът изготвен в съдебно заседание. Заседанието приключи в 13.10 ч.
К.Ж.П.