РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 26.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 820/2015

Други ЧГД

А.Р.Й.,
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Н.М.И.М.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 26.11.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : На основание чл. 247, ал.1 ГПК ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на определение №1504/09.10-2015г. постановено по ч.гр.дело №820/2015г. на КРС,в абзац 3/трети/, в изречение 3/трето/ след думи „понастоящем с неизвестен адрес „ ДА СЕ ЧЕТЕ : “ДА ЗАПЛАТИ на Карнобатски районен съд „. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

АНД No 380/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

В.В.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 26.11.2015г.
ПРИЗНАВА В.В.М. с ЕГН ********** *** за ВИНОВЕН в това, че на 11.09.2013г. от имот в с.Горово, Бургаска област в съучастие със С.Х.Д. от гр.Сунгурларе отнел чужди движими вещи -162 кг орехи, на обща стойност 89,10 лева, от владението на собственика Д.Ж.У. от гр.Сунгурларе, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен- престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева). ОСЪЖДА В.В.М. с ЕГН ********** *** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 30.00 лв. (тридесет лева), която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, както и сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.
В.В.М.
Мотиви от 26.11.2015г.

3

НОХД No 427/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

И.Г.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 26.11.2015г.
И.Г.Д.
На осн. чл. 343б ал.1 от НК, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК на обвиняемия И.Г.Д. се определя наказание – 6 месеца /шест месеца/ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА . На основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 години, както и ГЛОБА в размер на 100/сто/ лева. На основание чл.343 г от НК, във вр.с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия се лишава от право да управлява МПС за срок от 9 /девет/ месеца. На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което И.Г.Д. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 23.11.2015 година.
В законна сила от 26.11.2015г.