РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 25.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 376/2015

Административни дела

МЕТАЛ РЕСПЕКТ 1 ЕООД ГР.КАРНОБАТ

РИОСВ ГР.БУРГАС

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 25.11.2015г.
НП-отменено Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №98/25.09-2015г.на инж.Тонка Динкова Атанасова – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Бургас , с което на „Метал Респект 1“ЕООД, ЕИК: 147087963 ,с адрес за призоваване: гр.Карнобат,ул.“Йорданка Чанкова „ № 23,представлявано от В. Я.Я. с ЕГН **********о*** за допуснато нарушение на условие ІІІ т. 2 от Решение № 02-ДО- 430-00- от 08.04-2013г. , издадено от РИОСВ гр.Бургас , т.е. „ Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа писмен договор от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗОУ за отпадъци със съответния код , съгласно наредбата по чл. 3 от Закон за управление на отпадъците, във връзка с чл. 8, ал.1 от ЗУО и на основание чл.136, ал.2, т. 1 , предложение първо от Закона за управление на отпадъците е наложено административно наказание -имуществена санкция в размер на 7000,00 лв. /седем хиляди лева /. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: