РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 24.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 359/2015

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

ЗАЛОЖНА КЪЩА РОСИ ЕООД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 24.11.2015г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като напълно законосъобразно наказателно постановление № 036536/13.03.2015 година на директора на регионална дирекция за областите Бургас,Сливен и Ямбол,със седалище град Бургас към главна дирекция “Контрол на пазара”при Комисия за защита на потребителите-РД – град Бургас,с което на ”Заложна къща Роси”ЕООД, ЕИК : 201502352,със седалище и адрес на управление : град Сливен,бул. ”Хаджи Димитър” № 35,вх.Б,ет.6,ап.18,представлявано от управителя В.С.К.,ЕГН-**********,живущ на същия адрес,са били наложени имуществените санкции,както следва : 1) в размер на 500 лева на основание чл.83 от ЗАНН,във връзка с чл.36,ал.2 и чл.24,ал.2 от ЗЗП във връзка с извършено от него нарушение разпоредбата на чл.24,ал.2 от Наредбата за дейността на заложните къщи ; 2) в размер на 500 лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите във връзка с нарушение разпоредбата на чл.127,ал.2,във връзка с ал.4 от същия закон. ОСЪЖДА ”Заложна къща Роси”ЕООД, ЕИК : 201502352,със седалище и адрес на управление : град Сливен,бул. ”Хаджи Димитър” № 35,вх.Б,ет.6,ап.18,представлявано от управителя В.С.К.,ЕГН-**********,живущ на същия адрес,да заплати сумата 5/пет/ лева, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-потвърдено