П Р О Т О К О Л

19.11.2015 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  V състав

На деветнадесети ноември две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

Секретар …………………В.Х....…............................................

Прокурор.............................Л.К..................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ......КОСТАДИНОВ.......

Наказателно общ характер дело номер  420  по описа за 2015 година………..

На именното повикване в ......................13.00.......….....................часа се явиха:

 

За районна прокуратура Карнобат прокурорът К..

          Обвиняемият А.М.С., редовно призован,  лично и с адв. И.Ц.,***, служебен защитник.

          Прокурорът К.: Да се даде ход на делото.

Адв. Ц.: Да се даде ход на делото.

          ОБВ. А.М.С.: Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Ц.. Моля да се даде ход на делото.

          Съдът                                                        

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

     Снема самоличността на обвиняемия.

А.М.С., ЕГН **********,***,

         Съдът разясни на страните правата  им по чл. 274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда и секретаря.

         Прокурорът К.: Г-н председател, постигнахме споразумение с обвиняемият и неговият защитник за решаване на делото в досъдебна фаза, същото не противоречи на закона и морала, представяме го в писмен вид пред Вас и моля същото да го одобрите.

          Адв. Ц.: Г-н председател, с районния прокурор и обвиняемият постигнахме споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         Обвиняемият  А.М.С.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

          Спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

           ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ

           Л.К. - Прокурор при Районна прокуратура гр. Карнобат,

          ОБВИНЯЕМ

А.М.С., ЕГН **********,***,

            ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:  

 

         адв. И.Д.Ц.,***, с адрес *** – назначена като служебен защитник на обвиняемия с постановление за назначаване на защитник, приложено към материалите по досъдебното производство.

         Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

         1.Обвиняемият А.М.С. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1от НК, а именно:

за това, че на 01. 07. 2015 г. около  01, 20 часа, в гр.  Сунгурларе, обл. Бургас, по улица  „Славянска”,  управлявал  моторно  превозно  средство  – мотопед модел “Ямаха 50”  с  рег*** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2  на хиляда, а именно - 1, 82 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 502 / 01.07.2015 г. на Базова научно – техническа лаборатория  при ОД МВР - Бургас

       2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК .

       3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б” предл. първо вр. с чл.2, ал.1 от НК на обвиняемия А.М.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

    - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично .

   -  задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от 6 (шест) месеца.

         На основание чл. 343 г вр. чл. 343 б от НК на обвиняемия А.М.С. се определя наказание лишаване от право да управлява МПС за срок 6 (шест) месеца.

       4. Веществени доказателства –  няма.

       5. Разноски по делото – в размер на 35.89 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки) ще бъдат заплатени от обвиняемия  в 14 - дневен срок от сключване на настоящото споразумение.

       6. Имуществени вреди - няма.

 

                      С  П О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И     С Е :

 

 

          1. ПРОКУРОР Л.К.:...................................................

 

 

          2. СЛ. ЗАЩИТНИК АДВ. И.Ц.: ..............................        

 

 

          3. ОБВИНЯЕМ  А.М.С.:………..........…....…

 

    Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено.

           Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

 

                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 381 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона и морала, по силата на което:    

1.Обвиняемият А.М.С. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1от НК, а именно:

за това, че на 01. 07. 2015 г. около  01, 20 часа, в гр.  Сунгурларе, обл. Бургас, по улица  „Славянска”,  управлявал  моторно  превозно  средство  – мотопед модел “Ямаха 50”  с  рег*** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2  на хиляда, а именно - 1, 82 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 502 / 01.07.2015 г. на Базова научно – техническа лаборатория  при ОД МВР - Бургас

       2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК .

       3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б” предл. първо вр. с чл.2, ал.1 от НК на обвиняемия А.М.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

    - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично .

   -  задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от 6 (шест) месеца.

         На основание чл. 343 г вр. чл. 343 б от НК на обвиняемия А.М.С. се определя наказание лишаване от право да управлява МПС за срок 6 (шест) месеца.

       4. Веществени доказателства –  няма.

       5. Разноски по делото – в размер на 35.89 лв. (тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки) ще бъдат заплатени от обвиняемия  в 14 - дневен срок от сключване на настоящото споразумение.

       6. Имуществени вреди - няма.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на

влязла в законна сила присъда.                     

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

ОСЪЖДА А.М.С., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес *** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 35.89 лева /тридесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, както и сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

 

                              

 СЕКРЕТАР:                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: