Р Е Ш Е Н И Е

  141 / 19.11.2015 г.                        

                                   19.11-2015г.,град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                      ІІ състав

На шести ноември две хиляди и петнадесета       година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател:  АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХ дело № 363 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на А.Т.А.  с ЕГН ********** *** против  наказателно постановление №**/******г.  на  инж.В. Н. Р. – Директор на РДГ-Б. , упълномощен със Заповед №****-**** от ******г.  на Министъра на земеделието и храните ,с което на жалбоподателя А.Т.А.  за нарушение  по чл. 123, ал.2 от  Закона    за горите , на основание чл. 270 от ЗГ  му е наложена глоба в размер на  500,00 лв. / петстотин  лева /.

Жалбата е подадена в срок,  по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

       Със  жалбата  се претендира незаконосъобразност на наказателното постановление и се иска неговата отмяна.

         В съдебно заседание жалбоподателят  се явява лично  с процесуален представител – адвокат М. А. К. , вписана в АК гр.Б..Процесуалният представител   на жалбоподателя, изразява становище в смисъл, че  наказателно постановление незаконосъобразно и моли да  бъде отменено.

          Процесуалният представител на наказващият орган- юрисконсулт Т. И.  С. , надлежно упълномощена, изразява становище в смисъл, че НП като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено.

Същата е допустима, а разгледана по същество основателна.

        Съдът намира жалбата  за  процесуално допустима  по следните съображения :

           Атакуваното НП подлежи на обжалване по реда на ЗАНН, жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН.Жалбата съдържа изискуемите от закона реквизити и е подадена от лице , посочено в НП като нарушител.Производството пред КРС е редовно образувано.

         След  преценка на събраните по делото доказателства разгледани поотделно и в тяхната съвкупност , съдът намира за установено от фактическа страна следното :

          Акт за установяване на административно нарушение серия ** * *****г. №****** е съставен  на ******г. от С.П.М.  на длъжност  старши специалист –Горски инспектор  при  РДГ-Б.  срещу  А.Т.А.  с ЕГН ********** ***  за това, че  на 29.03-2015г. в 14.00 часа , в землището на с.К.*** *** *** ******, извършва паша на  50 /петдесет / броя  кози с ушна марка ВG-**** -*****, ****, ****,  в отдел  ***”З” ОГТ С., местност „*****”,без документ, в който  са посочени вида и броя на животните, което се установи и от свидетел Х.Я.А. , с адрес *** , с което  е нарушил  чл. 123, ал.2 от Закона за горите.

На 30.03-2015г.  в 9,45 час., в присъствието на жалбоподателя, свидетелят С.П.М.  е съставил  АУАНв присъствието на жалбоподателя и  свидетеля Х.Я.А. с ЕГН  **********.

           При извършена служебна проверка на АУАН и НП , съдът констатира, че при съставянето на АУАН и при издаването на НП , допуснати са съществени нарушения на процесуалните правила.Нарушени са императивни норми , а именно чл. 42, т.4 и т.5 и чл. 57 , ал.1, т.5 и т. 6 от ЗАНН, които са самостоятелно основание за отмяна на НП , без спорът да се разглежда по същество.

           На първо място, актосъставителят  неправилно е ангажирал отговорността на жалбоподателя като  е квалифицирал описаното нарушение по чл. 123, ал.2 от Закона за горите.Съгласно разпоредбата на чл. 123, ал.1 от Закона за горите”пашата на селскостопански животни в горските територии – държавна и общинска собственост, се извършва след заплащане на цена за календарната година”.Ал.2 на чл. 123 от Закона за горите, пък гласи, че” за заплатената по ал.1 цена на лицето се издава документ, в който се посочват  видът и броят на животните”.Както се вижда от гореизложеното  словесното описание на нарушението, което според актосъставителя се изразява в извършване на паша, без писмено позволително, не  съответства на посочената като нарушена законова разпоредба на чл. 123 , ал.2 от ЗГ.

          Допуснатото нарушение не може да бъде преодоляно по реда на чл. 53, ал.2 от ЗАНН, тъй като е пренесено и в наказателното постановление, в което също липсва точно описание на нарушението и законовитеразпоредби, които са били нарушени виновно съобразно изискванията на чл. 57, т.5 и т.6 от ЗАНН.Посочените процесуални нарушения са съществени и са основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.Тези нарушения не могат  да бъдат санирани със събраните на съдебното следствие гласни доказателства-показанията на актосъставителя и свидетеля по акта, тъй като е недопустимо за първи път при обжалване на наказателното постановление да се  сочат нови обстоятелства, законови разпоредби, които са нарушени, които не са били установени в АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление.

       Липсата на описание на нарушението, както и на законовите разпоредби, които са били нарушени виновно, нарушава правото на защита на извършителя, а именно : да разбере в пълен обем за какво точно ще бъде санкциониран, с оглед  организиране в пълнота на защитата си.

         Ето защо наказателното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

          Мотивиран от гореизложеното, КРС на основание чл. 63, ал.1 ,предложение 1 от ЗАНН

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ   наказателно постановление №***/ *****г.  на  инж.В. Н. Р. – Директор на РДГ-Б. , упълномощен със Заповед № ****- *** от *****г.  на Министъра на земеделието и храните ,с което на жалбоподателя А.Т.А. с ЕГН ********** ***  за нарушение  по чл. 123, ал.2 от  Закона    за горите , на основание чл. 270 от Закона за горите  му е наложена глоба в размер на  500,00 лв. / петстотин  лева /.

          Решението  може да се обжалва   с касационна  жалба  пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: