Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 140 / 19.11.2015г.  год.                                                                                     град Карнобат           

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                       І наказателен състав

На двадесет и осми октомври,  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     

 

Председател:ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Секретар: В.Х.

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 333 по описа на съда за 2015 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН, образувано по жалба на „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 102004265, със седалище и адрес на управление  гр.Карнобат, Промишлена зона ”Север”,  представлявано управителя М.М.Г., срещу наказателно постановление № 74/28.08.2015 год. на Директора на РИОСВ Бургас, с което на жалбоподателя на основание чл. 166, т.3 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на чл. 155, ал.2 от ЗООС.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на цитираното наказателно постановление и се моли за неговата отмяна.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован не се явява, за него се явява адв. К., който поддържа твърденията за незаконосъбразност на НП.  

За ответника по жалбата се явява упълномощен юрисконсулт, който изразява становище за законосъобразност и правилност на наказателното постановление и моли за неговото потвърждаване.

По делото са събрани множество писмени доказателства. Разпитани са Златка П.Н.-актосъставител и В.Х.Д.-свидетел на съставянето на АУАН.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 26.05.2015 година е извършена извънредна проверка  на „Агрошанс комерс“ ЕООД, осъществяващо дейност в двора на бившето ДЗС гр. Карнобат. Проверката е извършена от актосъставителя Н.,  съвместно с представител на община Карнобат, представител на Областна дирекция „Безопасност на храните“ и представители на РИОСВ Бургас- двама експерти. Поводът за проверката е получен сигнал в РИОСВ – Бургас, че в гр.Карнобат са разпространени неприятни миризми, а именно -специфични миризми на изпражнения(животински). При пристигане на място в ДЗС гр.Карнобат, проверяващите установили на три бетонирани площадки, наличието на натрупана тор. Проверката установила и две халета, като едното било  с прясно бетониран под. В това хале е намерен голям „БИГ БЕГ“ с гранули с неустановен произход. Представляващият дружеството М.Г., по време на проверката,  не е дал информация за произхода и съдържанието на гранулите. До същото хале проверяващите установили инсталация за предназначението, на която не получили информация по време на проверката. На 01.06.2015 г. отново е получен  сигнал в РИОСВ-Бургас за неприятни миризми в гр.Карнобат и отново е извършена проверка на „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД, при която вътре в двора на ДЗС-то и в халето са установени около 30 „БИГ БЕГ“-а с гранули, пресовани като пелети, с неизвестен произход. В халето било установено и наличие на птича тор. За проверката на 26.05.2015 г. е съставен констативен протокол № К 4-34, а за проверката на 01.06.2015 г.- констативен протокол К 4-35.

На 18.06.2015 г. с писмо изх. № 4677, РИОСВ – Бургас уведомява управителя на фирмата за констатациите от двете проверки и на нарушителя са дадени предписания в седмодневен срок да ги изпълни. Обратната разписка с която е връчено писмото със задължителните предписания е от 22.06.2015 г. На 03.07.2015 г. актосъставителят извършил проверка за изпълнение на предписанията, при която е установено, че дадените предписания  не са изпълнени, тъй като в РИОСВ – Бургас не  получена исканата информация в 7-дневния срок, който срок е изтекъл на 29.06.2015г. На 3.7.2015 г. е изпратено писмо до управителя на „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД, с което той е поканен да се яви на 22.7.2015 г. в РИОСВ-Бургас. Въпреки отправената покана, представляващият дружеството не се явил и на 23.7.2015 г. актосъствителят, заедно със св.Д. пристигнали в гр.Карнобат и съставили срещу „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД АУАН № 74, който е връчен същия ден на управителя на дружеството –нарушител. В АУАН е посочено че на 03.07.2015г. е установено, че дадените предписания не са изпълнени в срок, който е изтекъл на 29.06.2015г., което представлява нарушение на чл.155, ал.2 от ЗООС. От материалите по преписката е видно, че предписанията са били изпълнени от „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД на 13.07.2015г., т.е. след 7-дневния срок, даден от представителите на РИОСВ-Бургас.

Въз основа на АУАН-а, на 28.08.2015г., наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление № 74, в което нарушението е описано и квалифицирано по аналогичен начин както в АУАН-а, като на основание чл.166,т.3 от ЗООС на жалбоподателя е наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв.

При така установената по делото фактическа обстановка и въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление, относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

По отношение на установено нарушение, съдът при обсъждане  на представените доказателства, намира, че фактическите констатации в АУНН са обосновани и се подкрепят от представените в с.з. писмени и гласни доказателства. Съдът намира, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя за извършено нарушение на чл. 155, ал.2 от ЗООС, вр. чл. 166, т.3 ЗОСС, според който в констативните протоколи се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им. В процесния случай е ангажирана отговорността на жалбоподателя, на който е направено предписанието, поради което и той носи отговорност за неизпълнението на предписанието. По делото се установи, че са налице елементите от фактическия състав на посоченото формално нарушение. От обективна страна  са налице задължителни предписания, които са надлежно издадени от компетентен орган. Предписани са мерки, които по своя характер и по изричното предвиждане на закона  са задължителни за адресата /жалбоподателя/, както сочи чл.155, ал.2 ЗООС. Предписанието е надлежно връчено на жалбоподателя и не възниква никакво съмнение, че той е запознат със съдържанието му. Установено е, че в предоставения срок предписаното не е изпълнено, като изпълнителното деяние на нарушението в процесния случай е осъществено чрез бездействие, а именно непредставяне в РИОСВ исканата документация. По делото не се спори, че в предоставения срок не са предприети и изпълнени задължителните предписания.

Оспорването и обжалването  на НП в процесния случай е неоснователно, тъй като съдът не констатира, че при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е вменено нарушение, което реално той не е извършил. Това е така, защото от една страна няма представени доказателства, които да подкрепят твърденията на жалбоподателя за незаконосъобразността на издаденото НП, а от друга от писмените и гласни доказателства се установи фактическа обстановка, която съответства на посочената в акта и НП и е съставомерна по чл.155, ал.2 ЗООС.

По отношение на наказанието, настоящият състав на съда счита, че наложеното от административния орган наказание имуществена санкция  в размер на 5000 лева е завишено, тъй като нарушението се явява първо за жалбоподателя и липсват данни от нарушението да са настъпили вредни последици, поради което санкцията следва да бъде намалена на визирания в чл.165 от ЗООС минимум, към който препраща нормата на чл.166 от ЗООС, а именно имуществена санкция в размер на 2000лв.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 74/28.08.2015 год. на Директора на РИОСВ Бургас, с което на „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 102004265, със седалище и адрес на управление  гр.Карнобат, Промишлена зона ”Север”, представлявано управителя М.М.Г., на основание чл. 166, т.3 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на чл. 155, ал.2 от ЗООС, като за това нарушение НАЛАГА на „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 102004265, със седалище и адрес на управление  гр.Карнобат, Промишлена зона ”Север”, представлявано управителя М.М.Г. административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. (две хиляди лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

 

 

 

СЪДИЯ :