Р Е Ш Е Н И Е

№ 138 / 19.11.2015 г.                                      

                              19.11- 2015 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На шести  ноември две хиляди и петнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секртар      Г.М.   

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХ дело № 332   по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид :

             Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба  от „*** ****” ЕООД, ЕИК: ******, със седалище и адрес на управление : гр.К.**, Промишлена зона „***”, представлявано от  управителя М.М.Г. чрез пълномощник адвокат П.П.  К. *** против наказателно постановление № ** *****г. на  инж.Т. Д. А. – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Б. , с което на „*** *****” ЕООД, ЕИК: ***** за допуснато нарушение на чл.95, ал.1, вэв връзка с чл. 81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда и водите /Изм.Дв.бр.62 от 2015г. , в сила от 14.08-2015г. / на основание чл.  162, ал.1 от ЗООСВ е наложено административно наказание    -имуществена санкция  в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева /,

                 В  жалба се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна.

Административнонаказващият орган- чрез пълномощник – юрисконсулт –А. М. К. изразява становище  в смисъл, че  НП законосъобразно и моли да бъде потвърдено в наложения  размер .

Жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН при наличие на  правен интерес , от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона, поради което същата е допустима,  разгледана по същество е основателна.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:С издаденото  наказателно постановление № №***/****г. на  инж.Т. Д. А. – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Б. за осъществено административно нарушение по чл. 95, ал.1, във връзка с чл. 81, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и водите /Изм.Дв.бр.62 от 2015г. , в сила от 14.08-2015г. / след  извършени  проверки  от експерти на РИОСВ- Б.:На  23.07-2015г., в 20:00 часа, в ПИ № ***, ****** промишлена зона, землище на гр.К.*****, извършва дейност по утилизация на свежа птича тор  и превръщането му в органична тор без издаден краен  административен акт по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/.

           На 26.05-2015 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Б.  съвместно с представители на община К. , Областна Дирекция по безопасност на храните / ОДБХ/ и Регионална здравна инспекция гр.Б./РЗИ-Б./ на фирма за производство на  селскостопанска продукция, намираща се в двора на бившетоДържавна земеделско стопанство /ДЗС/ В ГР.К. , собственост на „*** *****” ЕООД гр.К..

             Проверката е  във връзка с получен сигнал  по „Зелен телефон” на РИОСВ- Б.  с вх.№ 3787/20.05-2015г.   за наличието на миризми от сушене и горене на оборска тор.При извършената проверка е установено , че в двора на бившето ДЗС гр.К. , на три броя бетонирани площадки има натрупан торов отпад.В близост до тези площадки е усетена миризма на тор.Не са  предоставени документи за това, кога е  доставен торовия отпад на бетонираните площадки.До площадките за тор  са разположени две халета, като едното се реконструира/ с прясно бетониран под/.В тази сграда е установено наличие на един брой бигбег, съдържащ гранули с неизвестно съдържание, за чиито  произход и предназначение също не е дадена информация. До реконструираната сграда е разположена инсталация, за чието предназначение, не е дадена информация в момента на проверката от управителя на дружеството.Констатациите от проверката са отразени в Констативен протокол № *** ***№**/*****г. .

          На 01.06-2015г. е извършена повторна проверка от експерти на РИОСВ-Б. на „**** ******” ЕООД, във връзка с получен  по електронната поща сигнал вх.№***** от 01.06-2015г. .В реконструираната сграда е установено наличие на около 30 бигбега, съдържащи гранули с неизвестен  проиход и складирано известно количество птича тор.Констатациите от проверката са отразени в Констативен протокол  *****№** ********г..

       На 23.07-2015г. е извършена проверка, съвместно с представители на ОДМВР –Б.  и РЗИ гр.Б. .При пристигането на място на проверката в 20:00 часа е установено, че  инсталацията за утилизация на свеж птичи тор и превръщането и в органична тор , намираща се на територията на бившето ДЗС гр.К.  работи.От комина на инталацията е излизал  лек бял дим.В халето до инсталацията е констатирано наличие на купчини с готова специфична миризма на торов отпад на площадката, както от  самата инсталация , така и от откритите площи с торов отпад.Констатациите от проверката са отразени в Констативен протокол №*** /* *****/23.07-2015г..

         За  извършване на дейността по утилизация на свежа птича тор  и превръщането му в органична тор в ПИ № ****, ***** промишлена зона, землище на гр.К.******  няма издаден  краен административен акт по реда на  глава шеста от ЗООС, което е нарушение на чл. 95, ал.1 във връзка с чл. 81, ал.1, т. 2 от ЗООС, за което на 12.08-2015г. в отсъствието на  жалбоподателя бил съставен АУАН № ** от ******г..

Съставеният  АУАН      бил  връчен на 21.08-2015г.на жалбоподателя , който го  подписал  с  възражение :” Констатациите и фактите в акта не отговарят на истината.Дружеството  ни извършва такава дейност /сушене на свежа тор/.

         Видно по делото, че с писмо изх.№***от 28.07-2015г. управител на „*** *******”ЕООД гр.К. М.М.Г.  бил поканен  да се яви на 04.08-2015г. в сградата на РИОСВ –Б.  от 09:30  до 17:00 часа за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, /с обратна разписка ИД  PS 8000 01ERYC, връчено на упълномощено лице  на 30.07-2015г./.

           Предвид констатираното, съдът приема, че  при съставяне на АУАН е допуснато нарушение на чл. 40, ал.1  ЗАНН – актът е съставен в отсъствие на нарушителя, без да са налице  предпоставките на чл. 40, ал.2 ЗАНН.След като АУАН е съставен  на 12.08-2015г. , вместо 04.08-2015г., за която дата умедомено дружеството-жалбоподател,в отсъствието на управител на дружеството или надлежно упълномощено лице, съдът намира, че е нарушено правото на защита на жалбоподателя, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление без съда да разглежда спора по същество.

       Тези пропуски опорочават  изначало административнонаказателното производство, тъй като водят до нарушаване на  правото на защита на жалбоподателя.Същите се явяват формална  предпоставка за отмяна на обжалваното наказателно постановление , без да се разглежда спора по същество.

          Мотивиран от горното и  на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р      Е     Ш   И  :

               ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №*** от ******г. на  инж.Т. Д. А. – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Б. , с което на „” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление : гр.К.** , Промишлена зона „***”, представлявано от  управителя М.М.Г. чрез пълномощник- адвокат П.П.  К. *** за допуснато нарушение на чл.95, ал.1, вэв връзка с чл. 81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда и водите /Изм.Дв.бр.62 от 2015г. , в сила от 14.08-2015г. / на основание чл.  162, ал.1 от ЗООСВ е наложено административно наказание    -имуществена санкция  в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева /.

              Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: