Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 139 / 19.11.2015г. ,                                град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На четвърти ноември,                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                       2.

Секретар: В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

НАХ дело № 331 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано по жалба на А.С.К., ЕГН: ********** ***, против наказателно постановление     № 15-0454-000176/24.07.2015 г. на Началника на РУП гр.Сунгурларе към ОДМВР – Бургас. С цитираното наказателно постановление за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 150лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, на основание чл.175, ал.1 т.4 от Закона за движение по пътищата(ЗДвП),.

С въззивната жалба се оспорва в цялост наказателното постановление, като се твърди, че жалбоподателят не е управлявал посоченото в наказателното постановление моторно превозно средство, поради повреда. Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован се явява лично и с упълномощен адвокат.

Административнонаказващият орган, редовно уведомен, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 18.09.2015г. Жалбата е постъпила в РУП-Сунгурларе на 24.09.2015г., т.е. в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Подадена е от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 20 юни 2015г., около 18.20 часа,  свидетелите П.Ц.П. и Г.Д.Д.,*** били на работа и осъществявали пътен контрол между села Чубра и Славянци. След обяд около 18.00 ч. в посока от Чубра към Славянци се движел лек автомобил бял на цвят „Опел Калибра“ с рег. № А 3944 КС. Св.Д. подал на водача „стоп“ сигнал, с палка по образец, като свидетелят указал и мястото, където следва да спре автомобила. Водачът намалил скоростта на МПС-то, но когато се изравнил със св.Д. увеличил скоростта на движение и се отправил в посока с. Славянци. Полицейските служители последвали автомобила, обадили се на дежурния в РУП-Сунгурларе и докладвали за случая. Автомобилът завил в първата пресечка вдясно след влизането си в с.Славянци и полицаите го изгубили. Полицейските служители извършили обход на с.Славянци,  но не установили автомобила. По-късно при извършена справка в масива на МВР, чрез ОД в управлението, е установен собственикът на автомобила и полицейските служители разпознали в негово лице водачът, който управлявал МПС-то и не спрял на подадения сигнал. За  случая била съставена докладна записка до Началника на РУП-Сунгурларе, за вземане на отношение по случая. Водачът на автомобила, който е и негов собственик бил установен. На 25.06.2015г. срещу водача бил съставен АУАН № 178 за това, че на 20.06.2015г. по път 7306 от с.Чубра към с.Славянци управлява собствения си автомобил марка „Опел Калибра“ с рег. № А 3944 КС, като при подаден сигнал стоп палка от униформен полицай не е спрял, с което осуетил полицейска проверка – нарушение на чл.103 от ЗДвП. Като доказателство е иззет контролен талон № 4355646. АУАН е връчен на нарушителя, който отказал да го подпише. 

Съставеният срещу нарушителя акт, дал основание на Началника на РУП-Сунгурларе да издаде атакуваното наказателно постановление № 15-0454-000176/27.07.2015 година, с което на основание чл.175, ал.1 т.4 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Описаната фактическа обстановка, съдът приема въз основа на разпита на актосъставителя и свидетелите на нарушението, акта за установяване на административно нарушение № 178 от 25.06.2015г, който съгласно разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП има законна доказателствена сила и останалите материали по делото.

Разпоредбата на чл.103 от ЗДвП, задължава водачът на пътно превозно средство, при подаден сигнал за спиране от контролните органи да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания. Несъобразявайки се с указанията на св.Д. и неспирайки на указаното от него място, жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.103 от ЗДвП, поради което правилно неговата отговорност е ангажирана по чл.175, ал.1 т.4 от ЗДвП. Съгласно посочената санкционна норма:  Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението“.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до отмяна на наказателното постановление. Актосъставителят и административнонаказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57, 58 от ЗАНН.

При определяне на административното наказание, наказващият орган е наложил наказание, глоба в размер на 150лв., което настоящият състав намира за завишено, тъй като липсват доказателства по преписката жалбоподателят да е водач, който системно е наказван за нарушения на ЗДвП, напротив липсват доказателства той изобщо да е наказван за същото или за други нарушения на правилата за движение по пътищата, поради което така определеното наказание глоба следва да бъде намалено във визирания в чл.175, ал.1 от ЗДвП минимум, а именно 50 лв. В останалата част, относно наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“, наказателното постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ  наказателно постановление № 15-0454-000176/24.07.2015 година на Началника на РУП гр.Сунгурларе към ОДМВР – Бургас, с което на А.С.К., ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1 т.4 от Закона за движение по пътищата е наложено наказание глоба в размер на 150(сто и петдесет) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от3 (три) месеца, в частта от относно глобата, като вместо това за посоченото нарушение, НАЛАГА глоба в размер на 50(петдесет) лева.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част като законосъобразно.

ОСЪЖДА А.С.К., ЕГН: ********** *** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 30.00 /тридесет/ лева/, която сума да се приведе по бюджетната сметка на КРС.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: