РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 331/2015

По ЗД по пътищата

А.С.К.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 19.11.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0454-000176/24.07.2015 година на Началника на РУП гр.Сунгурларе към ОДМВР – Бургас, с което на А.С.К., ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1 т.4 от Закона за движение по пътищата е наложено наказание глоба в размер на 150(сто и петдесет) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от3 (три) месеца, в частта от относно глобата, като вместо това за посоченото нарушение, НАЛАГА глоба в размер на 50(петдесет) лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част като законосъобразно. ОСЪЖДА А.С.К., ЕГН: ********** *** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 30.00 /тридесет/ лева/, която сума да се приведе по бюджетната сметка на КРС.

2

АНД No 332/2015

Административни дела

АГРОШАНС КОМЕРС ЕООД

РИОСВ ГР.БУРГАС

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 19.11.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №87 от 01.09-2015г. на инж.Тонка Динкова Атанасова – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас , с което на „Агрошанс комерс” ЕООД, ЕИК: 102004265, със седалище и адрес на управление : гр.Карнобат , Промишлена зона „Север”, представлявано от управителя М.М.Г. чрез пълномощник- адвокат П.П. К. *** за допуснато нарушение на чл.95, ал.1, вэв връзка с чл. 81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда и водите /Изм.Дв.бр.62 от 2015г. , в сила от 14.08-2015г. / на основание чл. 162, ал.1 от ЗООСВ е наложено административно наказание -имуществена санкция в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева /. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено

3

АНД No 333/2015

Административни дела

АГРОШАНС КОМЕРС ЕООД

РИОСВ ГР.БУРГАС

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 19.11.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 74/28.08.2015 год. на Директора на РИОСВ Бургас, с което на „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 102004265, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, Промишлена зона ”Север”, представлявано управителя М.М.Г., на основание чл. 166, т.3 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на чл. 155, ал.2 от ЗООС, като за това нарушение НАЛАГА на „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 102004265, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, Промишлена зона ”Север”, представлявано управителя М.М.Г. административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. (две хиляди лева).

4

АНД No 363/2015

По ЗГ и ЗЛОД

А.Т.А.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 19.11.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №491/29.07-2015г. на инж.Венелин Николов Радков – Директор на РДГ-Бургас , упълномощен със Заповед № РД49- 199 от 16.05-2011г. на Министъра на земеделието и храните ,с което на жалбоподателя А.Т.А. с ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 123, ал.2 от Закона за горите , на основание чл. 270 от Закона за горите му е наложена глоба в размер на 500,00 лв. / петстотин лева /. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено

5

НОХД No 420/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Л.А.К.

А.М.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 19.11.2015г.
На основание чл. 343б, ал. 1от НК, вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б. „б” предл. първо вр. с чл.2, ал.1 от НК на обвиняемия А.М.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 (шест) месеца, изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично .Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.На основание чл. 343 г вр. чл. 343 б от НК на обвиняемия А.М.С. се определя наказание лишаване от право да управлява МПС за срок 6 (шест) месеца.
А.М.С.
В законна сила от 19.11.2015г.