РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 743/2014

Вещни искове

П.В.Ф.

РОМФАРМ КОМПАНИ ООД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 18.11.2015г.

2

Гражданско дело No 599/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС ЕООД

С.Г.В.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 18.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователни, предявените от „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес, против С.Г.В., ЕГН **********,*** искове за приемане за установено по отношение на ответника, че съществува вземането на ищеца в размер на 2801.11 лв.(две хиляди осемстотин и един лева и 11ст.)- главница по отпуснат на ответницата кредит, сумата в размер на 1827.31 лв.(хиляда осемстотин двадесет и седем лева и 31ст.) - лихва представляваща печалба на дружеството и лихва за забава върху непогасената главница в размер на 1337.77 лв. (хиляда триста тридесет и седем лева и 77ст) за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита – 16.07.2009 г. до 23.04.2015 г., ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес, за присъждане на сторените от тях съдебно-деловодни разноски.

3

Гражданско дело No 659/2015

Делби

К.Д.К.

Ц.М.Д.,
М.Д.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 18.11.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК прекратява производството по настоящото гр.д. № 659/2015 г. по описа на РС-Карнобат.

4

Гражданско дело No 676/2015

Искове по СК

А.А.А.

Ф.Г.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 18.11.2015г.
ИЗМЕНЯ определените с влязлото в законна сила съдебно решение № 140 от 07.07.2014 г. на КРС постановено по гр.д. № 424 / 2014 г. по описа на КРС , поправено със съдебно решение № 151 от 24.07.2014 г. на КРС постановено по гр.д. № 424 8 2014 г. по описа на КРС мерки относно упражняването на родителските права , личните отношения , местоживеенето и издръжката на малолетното дете Х. А.А. на основание чл. 59 ал. 9 от СК като респ. ОТМЕНЯ същите и : ПОСТАНОВЯВА малолетното дете Х. А.А. да живее при баща си А.А.А. до настъпване на обстоятелства , налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете Х. А.А. на бащата А.А.А. до настъпване на обстоятелства , налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения на майката Ф.Г.Х. с горепосоченото малолетно дете Х. А.А. , като същата ще има право на широк режим на лични контакти със същото дете Х. А.А., като взема и връща детето Х. А.А. от дома на бащата всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09 .00 ч. на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден с преспиване , както и за по два месеца през лятото, когато детето е в лятна ваканция и когато бащата на това не е в платен годишен отпуск, както и в един от дните на празниците Курбан Байрям и Рамазан Байрям от 9.00 часа до 17.00 часа , както и в един от дните на всички национални празници , които са повече от един почивен ден от 09.00 часа до 17.00 часа , за което бащата на това дете А.А.А. поема ангажимент при възможност да води и взема от село Топчийско , Община Руен ,както и всеки път когато детето Х. А.А. изрази желание за контакти с майка си Ф.Г.Х. , до настъпване на обстоятелства , налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ОСЪЖДА Ф.Г.Х. да заплаща на горепосоченото малолетно дете Х. А.А. по 95 лв. ежемесечна издръжка за бъдеще време , начиная от влизането в законна сила на настоящото съдебно решение до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска , която издръжка да се получава от А.А.А. в качеството си на баща и законен представител на същото малолетно дете.

5

НОХД No 419/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

П.А.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 18.11.2015г.
На основание чл. 343в, ал.2, вр.ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК -„ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес ****** с явяване и подписване на обвиняемия П.А.К. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ,задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ, 320 /ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ТРИ ГОДИНИ.
П.А.К.
В законна сила от 18.11.2015г.

6

НОХД No 419/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

П.А.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 18.11.2015г.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : № ОТМЕНЯ наложената на П.А.К. с ЕГН **********,***, мярка за неотклонение „Подписка" по ДП № 07-542/ 2014 г. по описа на РУ „Полиция” - гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
П.А.К.