Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                 

                                                      № 210 / 17.11.2015 г.

 

                             град Карнобат,17.11.2015 гоД.

 

                            В   И  М  Е Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Карнобатският районен съд……….колегия в закрито съдебно  заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и петнадесета гоД.в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                    Съдебни заседатели  :    1.

                                                                             2.

 при секретаря В. Х. и в присъствието на прокурора……............., като разгледа докладваното от районния съдия гражд. дело № 413  по описа за 2015 гоД., и за да се произнесе взе предвид :

  

    Производството по делото е по чл. 247  от ГПК.Същото е образувано

във връзка с констатиране от ищцовата страна  на допусната очевидна фактическа грешка в решението  под № 159/29.09.2015 гоД,с което съдът е уважил изцяло предявения иск с правно основание чл.87,ал.3 от ЗЗД за разваляне на сключения договор с нотариален акт № 659/29.06.1992 гоД.по регистъра на Районен съд-град Карнобат,с който Д. Д.Д и Д.И.Д. са прехвърлили на внука си Д.Р.И. чрез неговата майка и законна представителка собствения си недвижим имот,представляващ 1/ 4 идеална част от дворно място цялото от 640 квадратни метра,за което бил отреден парцел VІІ -2662 от квартал 69 по плана на град Карнобат,при граници: изток-улица, запад- Т..Т.,юг- * и север- * И.,и от построената в северната част на парцела жилищна сграда от два етажа —първи жилищен етаж със застроена площ от 93 квадратни метра,състоящ се от четири стаи,кухня,коридор,тоалетна и баня,както и от приземен етаж-един лицев склад и малкия склад, срещу задължението на Д.Р.И. да поеме грижи по издръжка и гледане на праводателите си,поради неизпълнение на поетото задължение.В мотивите на същото решение е прието,че договора „следва да бъде развален изцяло” (стр.5, абзац 2, изречение последно).

  В диспозитива на решението обаче съдът е допуснал явна фактическа грешка,като  на страница 5,редове 15 и 16 е допуснал развалянето на договора до размер на 7/8 идеални части от същия недвижим имот(описан по-горе),съставляващи наследствените части на Д.И.Д.,ЕГН-**********,***,Г.Д.В.,ЕГН-**********,***,и Д.Д.И.,ЕГН-**********,***,явяващи се наследници на покойния техен наследодател Д. Д.Д, бивш жител ***,починал на 24.05.2008 гоД.в град Карнобат. Това обстоятелство сочи на извода за наличие на несъответствие между  волята на съда,изразена в мотивите към решението и в диспозитива на същото това решение.

Поправянето на допуснатите при постановяване на съдебния акт по делото очевидни фактически грешки по своята същност е безсрочно и е напълно процесуално допустимо,както и основателно,като в случая следва субсидиарно да бъде приложена разпоредбата на чл. 247 от ГПК.

По реда на ал.2 на чл.247 от ГПК съдът е съобщил на ответната страна за констатираната очевидна фактическа грешка и съответно-дал на същата указания за представяне от нейна страна на отговор в едноседмичен срок,считано от получаване съобщението.Ответникът от своя страна не е представил отговор във връзка с наличието на очевидна фактическа грешка,която следва да бъде поправена по надлежния ред. 

Въпреки липсата на отговор от страна на ответника по делото,съдът прецени,че с оглед осъществяването на процесуална икономия, предотвратяването на излишни разходи на време и средства на страните,както и от гледна точка безспорността на нуждата от извършване

поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка не се налага про-

веждането на открито съдебно заседание,а споменатата поправка следва да

бъде отстранена посредством постановяване решение в този смисъл в закрито съдебно заседание.

След съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното.

Поправката на очевидна фактическа грешка на основание чл.247 от ГПК по своята същност е безсрочно и напълно допустимо процесуално действие,като освен това то е и напълно основателно,поради следните съображения :

В производството по делото съдът,след като е приел за установено,че  съдът е уважил изцяло предявения иск с правно основание чл.87,ал.3 от ЗЗД за разваляне на сключения договор с нотариален акт № 659/29.06.1992 гоД.по регистъра на Районен съд-град Карнобат,с който Д. Д.Д и Д.И.Д. са прехвърлили на внука си Д.Р.И. чрез неговата майка и законна представителка собствения си недвижим имот,представляващ 1/ 4 идеална част от дворно място цялото от 640 квадратни метра,за което бил отреден парцел VІІ -2662 от квартал 69 по плана на град Карнобат,при граници: изток-улица, запад- Тсдор Тодоров,юг- * и север- * И.,и от построената в северната част на парцела жилищна сграда от два етажа —първи жилищен етаж със застроена площ от 93 квадратни метра,състоящ се от четири стаи,кухня,коридор,тоалетна и баня,както и от приземен етаж-един лицев склад и малкия склад, срещу задължението на Д.Р.И. да поеме грижи по издръжка и гледане на праводателите си,поради неизпълнение на поетото задължение.В мотивите на същото решение е прието,че договора „следва да бъде развален изцяло” (стр.5, абзац 2, изречение последно).

  В диспозитива на решението обаче съдът е допуснал явна фактическа грешка,като  на страница 5,редове 15 и 16 е постановил развалянето на договора до размер на 7/8 идеални части от същия недвижим имот(описан по-горе),съставляващи наследствените части на Д.И.Д.,ЕГН-**********,***,Г.Д.В.,ЕГН-**********,***,и Д.Д.И.,ЕГН-**********,***,явяващи се наследници на покойния техен наследодател Д. Д.Д, бивш жител ***,починал на 24.05.2008 гоД в град Карнобат. Това обстоятелство сочи на извода за наличие на несъответствие между  волята на съда,изразена в мотивите към решението и в диспозитива на същото това решение.

Съобразно гореизложеното следва извода,че от страна на съда в диспозитива на гореупоменатото негово решение е допусната очевидна фактическа грешка,което от своя страна налага нейното поправяне по реда на чл.247 от ГПК.По-конкретно тази поправка е необхоД. да се изрази в това,че в диспозитива на решението текста : „….ДО РАЗМЕР НА 7/8 идеални части от същия недвижим имот(описан по-горе),съставляващи наследствените части на Д И.Д.,ЕГН-**********,***,Г.Д.В.,ЕГН-**********,***,и Д.Д.И.,ЕГН-**********,***,явяващи се наследници на покойния техен наследодател Д Димитров Д.в, бивш жител ***,починал на 24.05.2008 гоД в град Карнобат,което разваляне да се отрази в оригиналния  нотариален акт,вписан в съда,респективно-в службата по вписванията-град Kарнобат.”,следва да се чете : „….ИЗЦЯЛО,в това число 3/6 идеални части,собственост на Д  И.Д.,ЕГН-**********,***,и 3/6 идеални части,съставляващи наследствените части на Д И.Д.,ЕГН-**********,***,Г.Д.В.,ЕГН-**********,***,и Д.Д.И.,ЕГН-**********,***,явяващи се наследници на покойния техен наследодател Д Димитров Д.в, бивш жител ***,починал на 24.05.2008 гоД в град Карнобат,което разваляне да се отрази в оригиналния  нотариален акт,вписан в съда,респективно-в службата по вписванията-град Kарнобат.”

Мотивиран от гореизложените съображения,съдът

 

                                                 Р   Е   Ш   И   :

 

ИЗВЪРШВА поправка на очевидна фактическа грешка в решението си, № 159/29.09.2015 гоД,постановено по гражданско дело № 413/2015 гоД по описа на Районен съд-град Карнобат,респективно-в диспозитива на същото на страница 5,редове 15 и 16 отгоре надолу,при което текста : „….ДО РАЗМЕР НА 7/8 идеални части от същия недвижим имот(описан по-горе),съставляващи наследствените части на Д И.Д.,ЕГН-**********,***,Г.Д.В.,ЕГН-**********,***,и Д.Д.И.,ЕГН-**********,***,явяващи се наследници на покойния техен наследодател Д Димитров Д.в, бивш жител ***,починал на 24.05.2008 гоД в град Карнобат,което разваляне да се отрази в оригиналния  нотариален акт,вписан в съда,респективно-в службата по вписванията-град Kарнобат.”,следва да се чете : „….ИЗЦЯЛО,в това число 3/6 идеални части,собственост на Д  И.Д.,ЕГН-**********,***,и 3/6 идеални части,съставляващи наследствените части на Д И.Д.,ЕГН-**********,***,Г.Д.В.,ЕГН-**********,***,и Д.Д.И.,ЕГН-**********,***,явяващи се наследници на покойния техен наследодател Д Д.Д, бивш жител ***,починал на 24.05.2008 гоД в град Карнобат,което разваляне да се отрази в оригиналния  нотариален акт,вписан в съда, респективно-в службата по вписванията-град Kарнобат.”

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните.

                                                     

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :