РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 413/2015

Облигационни искове

Д.И.Д.,
Г.Д.В.,
Д.Д.И.

Д.Р.И.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 17.11.2015г.
Р Е Ш И : ИЗВЪРШВА поправка на очевидна фактическа грешка в решението си, № 159/29.09.2015 гоД,постановено по гражданско дело № 413/2015 гоД по описа на Районен съд-град Карнобат,респективно-в диспозитива на същото на страница 5,редове 15 и 16 отгоре надолу,при което текста : „….ДО РАЗМЕР НА 7/8 идеални части от същия недвижим имот(описан по-горе),съставляващи наследствените части на Д.И.Д.,ЕГН-**********,***,Г.Д.В.,ЕГН-**********,***,и Д.Д.И.,ЕГН-**********,***,явяващи се наследници на покойния техен наследодател Д. Д.Д, бивш жител ***,починал на 24.05.2008 гоД в град Карнобат,което разваляне да се отрази в оригиналния нотариален акт,вписан в съда,респективно-в службата по вписванията-град Kарнобат.”,следва да се чете : „….ИЗЦЯЛО,в това число 3/6 идеални части,собственост на Д. И.Д.,ЕГН-**********,***,и 3/6 идеални части,съставляващи наследствените части на Д.И.Д.,ЕГН-**********,***,Г.Д.В.,ЕГН-**********,***,и Д.Д.И.,ЕГН-**********,***,явяващи се наследници на покойния техен наследодател Д. Д.Д, бивш жител ***,починал на 24.05.2008 гоД в град Карнобат,което разваляне да се отрази в оригиналния нотариален акт,вписан в съда, респективно-в службата по вписванията-град Kарнобат.” НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

АНД No 371/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Т.М.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 17.11.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 563/03.09.2015 година на директора на РДГ-град Бургас, Област Бургаска,с което на Т.М.Х., ЕГН-**********,***,са наложени административното наказание “глоба” в размер на 900 лева на основание чл.266,ал.1 във връзка с извършено нарушение разпоредбата на чл.104,ал.1,т.4 от Закона за горите, като освен това е присъдено да заплати обезщетение в размер на 450.00 лева в полза на Югоизточно държавно предприятие-град Сливен на основание т.4 от приложението към чл.5 от Наредбата за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено

3

НОХД No 417/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Д.Ж.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 17.11.2015г.
На основание чл. 343б, ал.2 от НК,чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Д.Ж.А. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.
Д.Ж.А.
На основание чл. 343б, ал.2 от НК,чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Д.Ж.А. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.
В законна сила от 17.11.2015г.