РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1078/2014

Облигационни искове

Я.Б.С.

Т.Б.Б.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 16.11.2015г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА допусната в решение № 143/31.07.2015 г. постановено по гр.дело № 1078/2014 г. по описа на Районен съд гр.Карнобат, както следва: Във втория диспозитив на решението, вместо: „ОТХВЪРЛЯ иска на Я.Б.С., ЕГН **********,***, против Т.Б.Б., ЕГН *********,***, с правно основание по чл.86 ЗЗД за сумата от 4562.65 лв, като неоснователен”, като в изписаната сума вместо цифрата „4562.65 лв.”, ДА СЕ ЧЕТЕ: „1400,55 лв.“ Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 143/31.07.2015 г., постановено по настоящото гр.д. № 1078/2014 г. по описа на КРС. На основание чл. 247, ал. 4 от ГПК настоящото решение може да се обжалва с въззивна жалба пред Бургаският окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизането на настоящото му в сила делото да се изпрати на БОС за произнасяне по подадената въззивна жалба, касаещи другите му части.

2

Гражданско дело No 660/2015

Развод и недейств. на брака

Р.Р.Р.

Р.Х.Р.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 16.11.2015г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 11.11.1989 година с акт за граждански брак № 15 от 11.11.1989 година на Кметство село Риш, Община Смядово , обл. Шуменска между Р.Р.Р. и Р.Х.Р. поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 от СК.

3

Гражданско дело No 752/2015

Други дела

М.П.С.

П.С.С.,
Т.С.С.,
Г.И.Б.,
С.С.А.,
И.С.Б.,
П.С.Т.,
С.Д.С.,
Д.П.С.,
Д.К.С.,
П.К.С.,
Д.Д.С.,
В.И.Б.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 16.11.2015г.
ОБЯВЯВА, на основание чл. 15 вр. чл. 14 ЗЛС, смъртта на С. Н. Г., б.ж. на с.Соколово, община Карнобат, като ОПРЕДЕЛЯ, че смъртта е настъпила през 1919г. в Република Гърция. ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на община Карнобат за съставяне на акт за смърт на С. Н. Г., на основание чл. 551 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

4

АНД No 377/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Я.М.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 16.11.2015г.