РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 930/2015

Други ЧГД

Ц.Х.А.

 

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 13.11.2015г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за сключването на граждански брак между непълнолетната Ц.Х.А., ЕГН **********, навършила 16-годишна възраст, с постоянен адрес:***, действаща със съгласието на своите родители А.Т.А., ЕГН-**********,*** и Х.А.А., ЕГН-**********,*** и пълнолетния Я.М.А., ЕГН **********,***. НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила от 13.11.2015г.

2

НОХД No 413/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

И.П.Й.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 13.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на обвиняемия И.П.Й. с ЕГН **********,***, с адрес *** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по незабавно полицейско производство производство № 363/2015 година по описа на РУ „Полиция”-гр.Сунгурларе- преписка вх.№ 1399/2015 г. по описа на КРП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: СЪДЪТ, като взе предвид обстоятелството, че обвиняемия И.П.Й. е извършил деянието си – предмет на настоящото производство в определения му изпитателен срок по споразумение № 467 от 07.08.2012 г.по НОХД № 640/2012г. по описа на РС гр.Разград, влязло в законна сила на 07.08.2012г., изменено с решение на ВКС № 550 от 11.12.2012г. по н.д. № 1841/2012г. по описа на ВКС, т. е. при условията на чл. 68, ал. 1 от НК намира, че на основание чл. 383, ал. 2 от НПК следва да бъде приведена в изпълнение присъдата му по посоченото по- горе дело, по която на същия е било определено наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 66, ал.1 от НК е било отложено за изпитателен срок от три години и шест месеца. На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС следва да бъде определен първоначален „строг” режим за изтърпяване на наказанието, което наказание да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 383, ал. 2 от НПК, във връзка с чл. 68, ал. 1 от НК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на обвиняемия И.П.Й. с ЕГН **********,***, с адрес ***, наказание лишаване от свобода в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА, определено му по споразумение № 467 от 07.08.2012 г. по НОХД № 640/2012 г. по описа на РС гр.Разград, изменено с решение на ВКС № 550 от 11.12.2012 г. по н.д. № 1841/2012 г. по описа на ВКС, което наказание на основание чл. 66, ал. 1 от НК е било отложено за срок от три години и шест месеца. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване приведеното в изпълнение наказание лишаване от свобода в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА, определено по НОХД № 640/2012 г на обв. И.П.Й. с ЕГН **********, което същият да изтърпи в затвор. Настоящото определение може да се обжалва или протестира в 15- дневен срок, считано от днес пред БОС. Протоколът се изготви в съдебно заседание. Заседанието приключи в 15.20 часа.
И.П.Й.
В законна сила от 21.11.2015г.

3

НОХД No 413/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

И.П.Й.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 13.11.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 381 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона и морала, по силата на което: 1. Обвиняемият И.П.Й. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.2 от НК, за това че: на 11.11.2015г. около 21.10 часа по главен път II – 73, при км 72 посока от гр.Карнобат към гр.Шумен в района на Община Сунгурларе, Бургаска област управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил “Скания” с *** и прикачено на него полуремарке с рег.№ РР 34 16 ЕХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,32 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510“ с фабричен номер ARDN 0066 , след като е осъден с влязла в сила присъда -споразумение № 467 от 07.08.2012г.по НОХД № 640/2012г. по описа на РС гр.Разград, влязло в законна сила на 07.08.2012г., изменено с решение на ВКС № 550 от 11.12.2012г. по н.д. № 1841/2012г. по описа на Върховен касационен съд, с което същият е осъден за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. 2.Престъплението е извършено от обвиняемия И.П.Й. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия И.П.Й. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия И.П.Й. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието четири месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор. На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия И.П.Й. се налага и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият И.П.Й. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 11.11.2015 година. 4.Веществените доказателства – няма. 5.Разноски по делото- няма. 6.Имуществени вреди – няма.
И.П.Й.
В законна сила от 13.11.2015г.