РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 563/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ЗК ЛЕВ ИНС АД

А.Д.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 10.11.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК прекратява производството по гражданско делото № 563/2015 г. и внася същото в архива. НА ОСНОВАНИЕ чл.78, ал.4 ГПК ОСЪЖДА ЗК "ЛЕВ ИНС" АД,ЕИК:121130788, представлявана от Мария Стоянова Масларова-Гъркова-изпълнителен директор,действаща чрез процесуалния си представител Х.Х.Д.,със седалище и адрес на управление : град София, 1407, район "Лозенец", бул. "Черни връх" № 51Д да заплати на А.Д.М.,ЕГН-**********,*** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 10.11.2015г.

2

АНД No 261/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Н.К.Д.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1150 от 08.05.2015 год. на Директора на РДГ- Бургас, с което на основание на основание чл.275, ал.1, т.2 и чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН на Н.К.Д., ЕГН **********, с пост.адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв./петстотин лева/ за нарушение на чл. 257, ал.1 т.1 от Закона за горите във вр. чл.47, ал.1 т.6 от Наредба № 8 /05.08.2011г. за сечите в горите, като незаконосъобразно.