РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 853/2014

Искове по СК

М.Й.И.

С.А.И.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 5.11.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която страните по настоящото дело М.Й.И. с ЕГН ********** и С.А.И. с ЕГН ********** се съгласяват на следното: Детето М.М.И. с ЕГН ********** ще живее при своя баща М.Й.И. с ЕГН **********, като бащата ще упражнява родителските права върху детето. На майката С.А.И. с ЕГН ********** се определя следния режим на лични контакти с детето М.М.И. с ЕГН **********, както следва: всяка последна седмица от месеца от 10 часа в събота до 16 ч. в неделния ден, както и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. Майката С.А.И. с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето М.М.И. с ЕГН ********** в размер на 100 /сто/ лева, считано от 01.11.2015 г. до възникване на причини за нейното изменяване или прекратяване, която издръжка ще се изплаща чрез бащата М.Й.И. с ЕГН **********, които парични преводи ще бъдат изпращани на адреса на бащата М.Й.И. с ЕГН ********** ***.

2

Гражданско дело No 353/2015

Други дела

БАНКА ДСК

Т.А.Х.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 5.11.2015г.
Р Е Ш И : ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга на съда по чл. 49, ал.1 от Закона за наследството изявление от страна на наследника Т.А.Х. с ЕГН ********** с адрес ***, за ПРИЕМАНЕТО на наследството на своята наследодателка Анка Иванова Илиева с ЕГН ********** , б.ж. на с.Вълчин, починала на 16.07-2014г., на основание чл. 51, ал.3 от Закона за наследството, във връзка с ал.2 от ЗН. Решението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 5.11.2015г.

3

Гражданско дело No 598/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС ЕООД

С.Г.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 5.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Фронтекс интернешънъл” ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес против С.Г.В. ЕГН ********** *** искове да се приеме за установено по отношение на ответника, че съществува вземането на ищеца в размер на 739.19 лв. главница по отпуснат на ответницата кредит и 175.30 лв. лихва представляваща печалба на дружеството, лихва за забава върху непогасената главница в размер на 382.21 лв. за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита – 31.10. 009 г. до 23 април 2015 г., ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на „Фронтекс интернешънъл” ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен” № 15 за присъждане на сторените от тях съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА „Фронтекс интернешънъл” ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес да заплати на С.Г.В., ЕГН ********** *** сумата от 320лв., представляваща съдебно-деловодни разноски.

4

ЧГД No 919/2015

Отказ от наследство

П.П.К.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 5.11.2015г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН водена в Карнобатски районен съд отказът на П.П.К. с ЕГН ********** ***, от наследството на Петьо Иванов К. с ЕГН **********,б.ж. на с.Житосвят, починал на 25.05.2015г. Да се издаде исканото удостоверение.
В законна сила от 5.11.2015г.