РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 4.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 838/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

З.А.Ч.

А.Х.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 4.11.2015г.
Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на З.А.Ч. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес :адвокат Я.С.,***, с която моли съдът да постанови решение, с което да издаде дубликат на изпълнителен лист за присъдените суми по гр.дело № 838/2013г. по описа на КРС въз основа на влязло в сила решение № 59/21.03-2014г, , с което ответникът А.Х.А. с ЕГН ********** *** бил осъден да заплати на З.А.Ч. с ЕГН ********** *** сумите, както следва : 1. 1500,00 лв. / хиляда и петстотин лева/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди произтичащи от непозволено уврждане- влизане в жилището на З.А.Ч.,*** на 03.05-2011г. около 19.00 часа, за което е употребил сила, начиная от датата на извършване на деянието- 03.05-2011г. до окончателното й изплащане ; 2. за сумата от 16 000.00 лв./шестнадесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащо от непозволено увреждане- причиняване на средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на десния крайник, начиная от от датата на извършване на деянието-03.05-2011г. до окончателното изплащане; 3. за разноски , съобразно уважената част на иска в размер на 2700.00лв./две хиляди и седемстотин лева/ , на основание чл. 409, ал.1 ГПК.

2

Гражданско дело No 454/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

К.А.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 4.11.2015г.

В законна сила от 4.11.2015г.

3

АНД No 64/2015

Административни дела

ЛЪКИ ООД

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 4.11.2015г.
НП-отмененоОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 4096 от 11.02.2014 година издадено от В. С. В. – заместник – министър на културата , което е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 4096от 15.11.2013 г. срещу Лъки ООД със седалище и адрес на управление – гр. Карнобат , обл. Бургаска ул. С.М. № 12 с ЕИК 102044199 , същото с пълномощник и съдебен адрес за връзване на книжа - гр. Бургас ул. Сердика 2 Б ет. 3 офис 2 адв. Е.М. – Адвокатска колегия Бургас , същото представлявано от Т.Г.С. с ЕГН ********** и З.В.Н. с ЕГН ********** в качеството им на управители на Лъки ООД , с което на същото дружество му е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3 000 лв. на основание чл. 97 ал.1 от ЗАПСП във вр. с чл. 98 в ал.1 от ЗАПСП за извършеното от него на дата 20.09.2013 година административно нарушение по чл. 97 ал.1 т.6 предл. 3 от ЗАПСП , като напълно незаконосъобразно .

4

НОХД No 396/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

М.И.И.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 4.11.2015г.
1. Обвиняемият М.И.И. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК / стара ред. ДВ бр.28 от 1982г., изм. бр.50 от 1995г. /, за това че: че на 24.07.2015 г. около 18,29 часа по път ІІІ – 73045 на 1 километър и 800 метра по път ІІ-73 в района на Община Карнобат, Бургаска област в посока от село Невестино, общ. Карнобат, Бургаска област към път ІІ – 73 управлявал моторно превозно средство- лек автомобил *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,29 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+” с фабр № ARSM 0094. 2.Престъплението е извършено от обвиняемия М.И.И. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия М.И.И. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия М.И.И. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, • 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия М.И.И. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият М.И.И. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 24.07.2015 година.
М.И.И.
В законна сила от 4.11.2015г.