РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 3.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 720/2015

Изменение на издръжка

Б.С.С.

С.Г.С.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 3.11.2015г.
ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 от СК, определената по гр. дело № 29/2009 г. на РС Карнобат издръжка, с която С.Г.С. ЕГН **********, постоянен адрес ***, настоящ адрес *** е осъден да заплаща на малолетната си дъщеря Б.С.С., ЕГН ***********, действаща чрез своята майка и законна представителка А.П.М., ЕГН: **********,***, като я УВЕЛИЧАВА от 50 лв. на 110 лева месечно, считано от 11.09.2015г., до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от падежа до окончателното плащане. ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер от 110 лева до предявения размер от 150 лева, като неоснователен. ОСЪЖДА С.Г.С. ЕГН **********, постоянен адрес ***, настоящ адрес *** да ЗАПЛАТИ на А.П.М., ЕГН: **********,***, като майка и законна представителка на Б.С.С., ЕГН ***********, разноски за производството в размер на 73,33 лева (седемдесет и три лева и 33ст.). ОСЪЖДА С.Г.С. ЕГН **********, постоянен адрес ***, настоящ адрес *** да заплати по сметка на РС Карнобат държавна такса в размер на 158,40 лева(сто петдесети осем лева и 40ст). ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за издръжката.

2

АНД No 273/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Й.С.С.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 3.11.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 162 от 02.06.2015г. на директора на РДГ Бургас, с което на Й.С.С. с ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 268,ал.1,т.1 ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание „глоба” от 2000лв. на 1000лв. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

3

АНД No 274/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Й.С.С.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 3.11.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 166 от 02.06.2015г. на директора на РДГ Бургас, с което на Й.С.С. с ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 268,ал.1,т.1 ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание „глоба” от 2000лв. на 1000лв. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

4

АНД No 360/2015

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

П.М.П.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 3.11.2015г.
П.М.П.
Мотиви от 3.11.2015г.

5

НОХД No 395/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

H.Y.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 3.11.2015г.

В законна сила от 3.11.2015г.