РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 73/2015

Облигационни искове

Л.Г.И.П.

К.Г.П.,
Б.С.П.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 30.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Л.Г.И.-П., ЕГН ********** *** против К.Г.П., ЕГН ********** и Б.С.П., ЕГН ********** *** искови претенции да се осъдят ответниците да й заплатят следните суми: 1.за имот № 006048 по плана на землището на село Екз.Антимово, 440.12 лв., представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009г. до 30.09.2013 г., в това число: за 2009/ 2010 г.- 84.63 лв., за 2010/2011 г.- 129.19 лв., 2011/2012 г.-151.56 лв. и 2012/ 2013 г. -75.01 лв. ; 2. за имот № 007056 по плана на землището на село Екз.Антимово, 688.56 лв., представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2013 г. , в това число: за 2009/ 2010 г.- 131.98лв., за 2010/2011 г.- 202.11 лв., 2011/2012 г.-237.12 лв. и 2012/ 2013 г. -117.35 лв. ; 3. за имот № 010054 по плана на землището на село Екз.Антимово, 1077.12 лв., представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2013 г. , в това число: 2009/ 2010 г.- 206.46 лв., за 2010/2011 г.- 316.17 лв., 2011/2012 г.-370.93 лв. и 2012/ 2013 г. -183.56 лв. ; 4. за имот № 011001 по плана на землището на село Екз.Антимово, 387.38 лв., представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2013 г. , в това число: за 2009/ 2010 г.- 74.26 лв., за 2010/2011 г.- 113.70 лв., 2011/2012 г.-133.40 лв. и 2012/ 2013 г. -66.02 лв. ; 5. за имот № 015016 по плана на землището на село Екз.Антимово, 428.13 лв., представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2013 г. , в това число: за 2009/ 2010 г.- 82.06 лв., за 2010/2011 г.- 125.66 лв., 2011/2012 г.-147.44 лв. и 2012/ 2013 г. -72.97 лв. ; 6. за имот № 018079 по плана на землището на село Екз.Антимово, 1003.34 лв., представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2013 г. , в това число: за 2009/ 2010 г.- 192.33 лв., за 2010/2011 г.- 294.50 лв., 2011/2012 г.-345.52 и 2012/ 2013 г. -170.99 лв. ; 7. за имот № 055003 по плана на землището на село Екз.Антимово, 295.22 лв., представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2013 г. , в това число: за 2009/ 2010 г.- 56.59 лв., за 2010/2011 г.- 86.65 лв., 2011/2012 г.-101.66лв. и 2012/ 2013 г. -50.32 лв. ; 8. за имот № 001403 по плана на землището на село Добриново, 1145.52 лв. представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2013 г. , в това число: за 2009/ 2010 г.- 192.72 лв., за 2010/2011 г.- 277.51 лв., 2011/2012 г.-305.27 лв. и 2012/ 2013 г. -370.02 лв ; 9. за имот № 002149 по плана на землището на село Добриново, 148.70 лв., представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2013 г. , в това число: за 2009/ 2010 г.- 25.02 лв., 2010/2011 г.- 36.07 лв., 2011/2012 г.-39.63 лв. и 2012/ 2013 г. - 48.03 лв.; 10. за имот № 002151 по плана на землището на село Добриново, 236.68 лв., представляваща ? част от получен граждански плод наем (аренда) за периода от 01.10.2009 г. до 30.09.2013 г. , в това число: за 2009/ 2010 г.- 39.81 лв., за 2010/2011 г.- 57.34 лв., 2011/2012 г.-63.08 лв. и 2012/ 2013 г. -76.45 лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Л.Г.И.-П., ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА Л.Г.И.-П., ЕГН ********** *** да заплати на К.Г.П., ЕГН ********** и Б.С.П., ЕГН ********** *** сумата от 600лв. съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

2

Гражданско дело No 631/2015

Други дела

Н.М.К.,
Д.М.Г.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 30.10.2015г.
ОБЯВЯВА на основание чл. 15 вр. чл. 14 ЗЛС смъртта на Митьо Ненов Русев, роден на ***г***, като ОПРЕДЕЛЯ дата на смъртта му – 08.03.1945г. След влизане в сила на решението препис от него да се изпрати на Община Карнобат за съставяне акт за смърт на Митьо Ненов Русев на основание чл. 551 ГПК Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила от 20.11.2015г.

3

Гражданско дело No 636/2015

Други дела

БАНКА ДСК

А.Д.К.,
С.Ю.Х.,
И.Ю.Х.,
С.А.Х.,
И.А.Х.,
Ю.С.И.,
А.Ю.Х.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 30.10.2015г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Карнобатски районен съд отказът на С.Ю.Х. с ЕГН ********** ***, И.Ю.Х. с ЕГН ********** *** и А.Ю.Х. с ЕГН ********** *** от наследството на Фанче Димитрова Христова с ЕГН ********** от с.Грозден, починала на 01.08.2012г. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН водена в Карнобатски районен съд приемането на И.А.Х. с ЕГН ********** *** на наследството на Фанче Димитрова Христова с ЕГН ********** от с.Грозден, починала на 01.08.2012г ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.51,ал.2 ЗН, че С.А.Х. с ЕГН ********** *** и Ю.С.И. с ********** *** са загубили правото си да приемат наследството, оставено им от Фанче Димитрова Христова с ЕГН ********** от с.Грозден, починала на 01.08.2012г. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследство при Районен съд-Карнобат, че на основание чл.51,ал.2 ЗН С.А.Х. с ЕГН ********** *** и Ю.С.И. с ********** *** са загубили правото си да приемат наследството, оставено им от Фанче Димитрова Христова с ЕГН ********** от с.Грозден, починала на 01.08.2012г. Решението е окончателно.

4

Гражданско дело No 640/2015

Развод и недейств. на брака

Н.Т.К.

В.З.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 30.10.2015г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен на 02.02.1989г. в с.Кръстина с акт за граждански брак№ 2/02.02.1989г. на общ.Камено между Н.Т.К. с ЕГН ********** *** против В.З.К. с ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Н.Т.К. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА В.З.К. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

5

Гражданско дело No 709/2015

Облигационни искове

ТАРС - НОНЧЕВ ПРО ЕООД

ФОРМУЛА 2 ЕООД

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 30.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 709/2015г. по описа на Районен съд – Карнобат, поради надлежно оттегляне, при условията на чл.232, изр.1 ГПК, на предявения от против „Формула 2"- ЕООД, ЕИК 102613145, гр.Бургас, ж.к. Лазур бл. 120, ет.3, представлявано от управителя И.П.Н., съдебен адрес: ***, против „Формула 2"- ЕООД, ЕИК 102613145, седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, ж.к. „Промишлена зона" Север, ул.Седемнадесета №1, представлявано от управителя К.Б.Б., осъдителен иск с правно основание по чл. 258 и сл.от ЗЗД във вр. чл.79 от ЗЗД за сумата от 4999,67 лв., ведно със законната лихва върху главницата от завеждането на иска в съда до окончателното плащане. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от връчване на съобщението.
В законна сила от 13.11.2015г.

6

ЧГД No 889/2015

Други ЧГД

С.Д.А.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 30.10.2015г.
РАЗРЕШАВА на непълнолетната С.Д.А. с ЕГН ********** *** да сключи граждански брак Деян Христов Джинков с ЕГН **********о*** 7, поради наличието на важни причини, налагащи това бракосъчетание. Определение не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2015г.

7

АНД No 315/2015

По ЗД по пътищата

И.Б.Д.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 30.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0282-000220/01.08.2015 г. на Началника на РУП гр.Карнобат към ОДМВР – Бургас, с което на И.Б.Д., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата и чл.53 от ЗАНН е наложено административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6(шест) месеца и глоба в размер на 500(петстотин) лева, като законосъобразно.