РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 646/2015

Издръжка

Н.Г.Г.

Г.Н.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 28.10.2015г.
На основание чл. 233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 646/2015 г. по описа на КРС.
В законна сила от 6.11.2015г.

2

Гражданско дело No 647/2015

Искове по СК

Н.Г.Г.

К.Д.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 28.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която Г.Н.Г. с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване: гр. Бургас, ул. Кирил и Методий 37, ет. 4, адвокат К.И.Ч., АК-гр.Варна и К.Д.К. с ЕГН ********** *** Й. В. № 3, постигат съгласие за следното: Местоживеенето на детето Н.Г.Г., роден на *** г. се определя при неговия баща Г.Н.Г. ***. Родителските права върху роденото през време на съвместното фактическо съжителстване дете Н.Г.Г. се предоставят за упражняване на неговия баща Г.Н.Г.. Определя се следния режим на лични отношения на майката К.Д.К. с малолетното дете Н.Г.Г., както следва: Майката К.К. има право да взема малолетното дете Н.Г. всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 18 ч. на петъчния ден до 17 ч. на неделния ден с право на приспиване на детето в дома на майката, 30 дни през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск, през четните години по време на официалните коледни празници от 9 ч. на 24.декември до 18 ч. на 26 декември, а през нечетните години по време на официалните новогодишни празници от 9 ч. на 30 декември до 18 ч. на 02 януари, през четните години през време на великденските празници от 9 ч. в събота /велика събота/ до 13 ч. в неделя /Великден/, а в нечетните години за времето от 13 ч. в неделя /Великден/ до 18 ч. в понеделник /Великден/ с право на приспиване в дома на майката, като при осъществяване на горепосочения режим на лични отношения майката ще взема детето от дома на бащата и след изтичане на определеното време ще връща детето отново там. Майката К.Д.К. ще заплаща на малолетния си син Н.Г.Г. чрез неговия баща и законен представител Г.Н.Г. месечна издръжка в размер на 100 лв., начиная от 18.08.2015 г. до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от падежа до окончателното й изплащане, като същата издръжка ще се заплаща от майката в рамките на съответния календарен месец за която се дължи. Разноските направени от страните по делото си остават в тежест на всяка една от тях така, както са ги направили.
В законна сила от 28.10.2015г.

3

Гражданско дело No 716/2015

Други дела

БАНКА ДСК ЕАД

П.А.А.,
С.А.А.,
В.И.А.,
С.И.А.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 28.10.2015г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, волеизявлението на П.А.А. ЕГН: **********, с адрес: *** за приемане на наследството, оставено след смъртта на Анка А.А., ЕГН **********, б.ж. на гр.Сунгурларе, починала на 10.02.2015 г., акт за смърт №0005/11.02.2015 г., съставен в гр.Сунгурларе. ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, волеизявлението на С.А.А. ЕГН: **********, с адрес: ***, с което прави отказ да приеме наследството, оставено след смъртта на Анка А.А., ЕГН **********, б.ж. на гр.Сунгурларе, починала на 10.02.2015 г., акт за смърт №0005/11.02.2015 г., съставен в гр.Сунгурларе. ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на В.И.А. ЕГН:**********, с адрес *** и С.И.А. ЕГН: **********, с адрес: ***. Решението, на основание чл.537, ал.1 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните за сведение. Решението, имащо характер на определение, в частта за прекратяване по отношение на В.И.А. ЕГН:********** и С.И.А. ЕГН: **********, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от уведомяването пред БОС.