РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 661/2000

Делби

Р.А.Г.,
Т.А.А.,
И.И.Б.,
М.Д.Д.,
М.Д.Ч.,
М.Р.Т.,
Г.М.К.,
Д.С.А.,
П.Х.С.,
С.Х.А.,
Д.К.Д.,
К.К.Д.,
В.П.А.,
А.Д.А.,
Д.Д.А.,
П.Д.А.,
М.Б.Б.,
М.Х.Б.,
Х.Т.Б.,
М.Ю.Н.,
Р.З.Т.,
Ж.З.Т.,
Ф.З.Т.,
М.Ф.Т.,
М.Х.Г.,
М.Д.И.,
Д.Д.Н.,
Е.Д.Д.

Д.М.З.,
М.С.Т.,
В.С.Т.,
Е.М.Н.,
К.И.Т.,
П.Т.Т.,
И.Т.Т.,
С.С.Т.,
Т.И.Т.,
В.И.М.,
С.И.М.,
Р.И.Д.,
Р.И.Р.,
М.И.Д.,
Т.И.Т.,
М.С.Т.Т.,
В.С.В.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 27.10.2015г.
ОБЯВЯВА за окончателен проекта за разделителен протокол на допуснатите до съдебна делба недвижими имоти, находящи се в землището на село Железник, общ. Карнобат, обл. Бургаска

2

Гражданско дело No 650/2015

Искове по СК

Д.С.Т.

К.Т.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 27.10.2015г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ определените с влязлото в законна сила съдебно решение № 153 от 25.09.2012 г. на КРС постановено по гр.д. № 877 / 2012 г. по описа на КРС мерки относно упражняването на родителските права , личните отношения , местоживеенето и издръжката на малолетното дете Д.- М. К. Т. на основание чл. 59 ал. 9 от СК като респ. ОТМЕНЯ същите и : ПОСТАНОВЯВА малолетното дете Д.- М. К. Т. да живее при майка си Д.С.Т. адв. М.А.К. до настъпване на обстоятелства , налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете Д.- М. К. Т. на майката Д.С.Т. ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения на бащата К.Т.Т. с горепосоченото малолетно дете Д.- М. К. Т. , като същият ще има право да взема и връща детето Д.- М. Т. от дома на майката всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09 .00 ч. на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден с преспиване , както и за по два през лятото, когато детето е в лятна ваканция и когато бащата на това не е в платен годишен отпуск, както и всеки път когато детето Д.- М. Т. изрази желание затова до настъпване на обстоятелства , налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ОСЪЖДА К.Т.Т. да заплаща на Д.- М. Т. по 95 лв. ежемесечна издръжка за бъдеще време , начиная от 27.10.2015 г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска , която издръжка да е платима от К.Т. до 20 – то число на съответния месец. На основание чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в частта му на присъдената издръжка на малолетното дете Д.- М. К. Т. .

3

ЧГД No 847/2015

Други ЧГД

С.С.М.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 27.10.2015г.
РАЗРЕШАВА на С.С.М. с ЕГН ********** ***, действащ със съгласието на неговата майка Р.В.И. с ЕГН ********** *** да изтегли сумата от 2100лв. от сметка с IBAN *** „Сосиете Женерал Експрес Банк” АД. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.10.2015г.