РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 26.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 76/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

С.Ч.Ч.

Д.И.Н.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 26.10.2015г.
Мотивиран от горното , съдът Р Е Ш И : ДОПЪЛВА решение №117/01.07-2015г. по настоящото гр.дело № 76 по описа за 2015г. на Карнобатски районен съд, КАКТО СЛЕДВА: ОТХВЪРЛЯ иска на адвокат Х.С. *** , в качеството на пълномощник на ищеца С.Ч.Ч. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, десен офис, с който желае съдът постанови решение, с което да осъди ответника Д.И.Н. с ЕГН ********** ***, ако ответника се е разпоредил с МПС или го е унищожил да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 2000.00лв./две хиляди лева/, на основание чл. 250 ГПК. ОСЪЖДА Д.И.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на С.Ч.Ч. с ЕГН ********** ***, чрез процесуален представител - адвокат Х.С. ***, със съдебен адрес ***, десен офис , направените по настоящото гр.дело № 76/2015г. на КРС разноски в размер на568.96 лв. /петстотин шестдесет и осем лева и 96 стотинки / , включващи заплатен адвокатски хонорар, на основание чл. 247, ал.1 ГПК. Настойщото решение да се счита за неразделна част от решение № 117 от 01.07-2015г. постановено по гр.дело № 76/2015г. на КРС . Решението да се връчи на страните и може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му . РАЙОНЕН СЪДИЯ :