РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 403/2015

Издръжка

А.Р.Т.

Т.С.М.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 23.10.2015г.
Р Е Ш И: ОСЪЖДА Т.С.М. да заплаща на малолетното си дете А.Р.Т. по 100 лева ежемесечна издръжка, начиная от 18.05.2015 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, която издръжка да се получава от Р.К.Т. като ОТХВЪРЛЯ същата претенция в останала й част до пълния й предявен размер от 120 лв. като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Т.С.М. да заплати на малолетното си дете А.Р.Т. по 100 лева ежемесечна издръжка за минало време – за периода от 18.05.2014 година до датата на предявяването на исковата молба в КРС – 18.05.2015 година, която издръжка да се получава от Р.К.Т. в качеството му на баща и законен представител на същото малолетно дете А.Р.Т. . ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ОСЪДИТЕЛНА ЧАСТ за присъдени издръжки за бъдеще и минало време на основание чл. 242 ал.1 от ГПК .
В законна сила от 12.11.2015г.

2

АНД No 328/2015

Административни дела

С.Р.К.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 23.10.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-54/12.12.2013 година на началника на РУП-град Карнобат,с което на С.Р.К.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 300 лева на основание чл.218б от НК,във връзка с извършено от него нарушение на разпоредбата на чл.194,ал.3 също от НК,като напълно НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено
В законна сила от 12.11.2015г.

3

АНД No 329/2015

Административни дела

С.Р.К.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 23.10.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 07-43/21.10.2013 година на началника на РУП- град Карнобат,с което на С.Р.К.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 500 лева на основание чл.270,ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи,във връзка с извършено от него нарушение на разпоредбата на чл.8а също от Закона за МВР. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено
В законна сила от 12.11.2015г.

4

АНД No 330/2015

Административни дела

А.С.К.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 23.10.2015г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 15-0454-000173 от 24.07.2015 година на началника на РУП към ОДМВР-град Бургас,РУ-град Сунгурларе,на А.С.К.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1,т.1,във връзка с чл.249,т.1 от КЗ. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ НП-потвърдено
В законна сила от 13.11.2015г.