РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 761/2015

Други дела

Ж.Д.Ж.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 22.10.2015г.
, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 761/2015 г. по описа на Карнобатски районен съд, на основание чл. 129 ал.3 от ГПК.
В законна сила от 4.11.2015г.