РЕШЕНИЕ

 

№ 183 / 16.10.2015 г.,                         град Карнобат,

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                          І граждански състав

На двадесет и трети септември                                     през две хиляди и петнадесета  година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева

 

Секретар: Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско  дело номер 562 по описа за  2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на ЗД „Бул Инс”АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„****, представлявано от Изпълнителния директор С. П., чрез пълномощник адв. М. Г., с който е предявен иск по чл. 213, ал. 1 от КЗ и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата за осъждане на  Община Сунгурларе ЕИК **** представлявана от кмета Г. С. К.  да плати на ищеца за сумата от 196,03 лв.

В исковата си молба, ищецът твърди, че на 13.02.2010 г. в района на гр. Бургас, на II-73 Шумен- Карнобат-с. Прилеп и с. Лозарево-65,5км. е реализирано произшествие, при което МПС марка „МЕРЦЕДЕС Ц 200” с peг. № У0172АА, собственост на Петър Веселинов Колев и управлявано от същия, попадало в необезопасена дупка на пътното платно, в резултата на което на моторното превозно средство за нанесени щети.

За МПС марка „МЕРЦЕДЕС Ц 200” с peг. № **** била сключена застраховка “Автокаско” в ЗД "БУЛ ИНС"АД, валидна към момента на събитието. В застрахователното дружество е заведена и след направена оценка на щетата е изплатено на собственика на МПС-то застрахователно обезщетение в размер на 196,03 лв.

С исковата си молба, ищецът претендира осъждане на ответника да му заплати сумата от 193,03 лева представляваща изплатеното от него застрахователно обезщетение, ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждането на исковата молба до пълното изплащане на дължимите суми. Ищецът претендира заплащане на направените разноски по делото.

В срока по чл.131 от ГПК, Община Сунгурларе е подала писмен отговор, в който посочва, че мястото на ПТП-то е път Е II-73, Шумен – Карнобат, който е част от републиканската пътна мрежа и е изключителна държавна собственост, поради което и Община - Сунгурларе няма задължения за неговото поддържане.

На следващо място ответникът оспорва изцяло размера на предявения иск, като счита същият за значително завишен. Оспорва досежно тяхната истинност (вярност и автентичност) представените документи във връзка с образуваната пред „Бул Инс” АД щета. При условията на евентуалност, в случай че съдът намери предявените искове за основателни, прави възражение за погасяването им по давност.

След преценка на представените по делото писмени доказателства и изслушване на допуснатата по искане на ищеца експертиза, съдът достига до следните правни изводи:

Предявените искове са допустими и са с правно основание чл. 213, ал.1 от КЗ, във вр. чл.19, ал.1 т.2 Закона за пътищата във вр. чл. 50 от ЗЗД.

В тежест на ищеца е да докаже предявеният си иск по основание, т.е. съществуването на посочения като сключен между него и собственика на МПС договор "Каско" за процесния период, вкл. претендираните по настоящото дело права и задължения на всяка от страните. В тежест на същото дружество е да докаже така предявения иск и по размер, което обстоятелство включва задължението за доказване на причинената щета по вид и размер, както и обстоятелството по заплащане на претендираната щета от ищеца на собственика на пострадалото имущество.

Съдът, предвид представените по делото доказателства и като обсъди твърденията и възраженията на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Представен е протокол за ПТП № **** от 13.02.2010г., от който се установява, че на същата дата в 17,40 часа, на път II-73, Шумен - Карнобат с.П. с.Л.-65,5км, П. В. К., като водач на МПС марка „Мерцедес“  с рег. № У ****, е навлязъл в несигнализиран участък и поради множество дупки на пътното платно, вследствие на пропадането в тях, е настъпило ПТП, при което е късан преден носач на автомобила.

Между водачът на МПС и ЗД "БУЛ ИНС"АД е била сключена застраховка, за която по делото е представено заверено копие от застрахователна полица “Автокаско” в ЗД "БУЛ ИНС"АД №А****, за периода от 28.08.2009г. до 28.08.2010г., т.е. към момента на ПТП-то, застрахователната полица е била валидна.

На 15.02.2010г. застрахователят е бил уведомен за възникналото събитие и щетата е заведена под № 100149000011/10 г. На 16.02.2010 г. е направен опис-заключение на щетите по застрахованото МПС, получени като резултат от ПТП-то.

След направена оценка на щетата, на 22.03.2010г. застрахователното дружество е платило сумата от 196,03 лв. на П. В. К.за отстраняване на уврежданията на автомобила, причинени от ПТП-то, за което по делото е представен, като доказателство разходен касов ордер.

Ищецът заявява, че с уведомително писмо е поканил ответника-община Сунгурларе да му възстанови платеното застрахователно обезщетение, но в подкрепа на това си твърдение по делото не са представени доказателства.

Назначена, изслушана и приета по делото е съдебна автотехническа експертиза, със задача да установи дали е налице причинно-следствена връзка между вредоносния резултат и описаното в протокола за пътно-тарнспортно произшествие, както и каква е действителната стойност на нанесените на  МПС вреди. Според заключението на вещото лице, изготвено въз основа на събраните по делото доказателства, щетите на МПС, марка „Мерцедес Ц 200“, с рег. № **** на 13.02.2010г. са причинени вследствие на ударното натоварване, възникнало при попадане на предното дясно ходово колело в дупка по пътното платно, находяща се на км 65 от участъка между с.П. и с.Л.. Действителната стойност на нанесената на моторното превозно средство щета е в размер на 575 лева.

Предвид така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Изложените в молбата фактически твърдения релевират на възникнало в полза на увреденото лице право по чл. 50 от ЗЗД. Съгласно цитирания текст за вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират. Предвид изложените твърдения за плащане на застрахователното обезщетение съдът приема, че се твърди встъпване в правото на застрахования на основание чл. 213, ал.1 КЗ, който е приложим материален закон към момента на настъпване на фактите, изложени в исковата молба. Съгласно чл. 19., ал.1 т. 2 от Закона за пътищата, общинските пътища се управляват  от кметовете на съответните общини, а съобразно §7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА собственост на общините са общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване.

С решение № 945 на Министерския съвет от 01.12.2004г. е утвърден списъкът на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура-винетна такса. От този списък и картата на републиканската пътна мрежа, безспорно се установява, че мястото на събитието –ПТП-то е станало на главен път II-73, свързващ гр.Шумен-гр.Карнобат –гр.Бургас, който е част от републиканската пътна мрежа и съгласно чл.8, ал.2 от Закона за пътищата е изключителна държавна собственост. Отсечката с.Л. –с.П.е част от главен път II-73 и като такъв, пътят не се поддържа от община Сунгурларе, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която отговаря за поддръжката на републиканската пътна мрежа. При това положение съдът приема, че искът на застрахователя против Общината, в качеството й на собственик на вещта, в резултат на чиито свойства са настъпили вреди е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

В тежест на ищеца, на основание чл.78 от ГПК, следва да се възложат направените от ответника разноски в размер на 300 лв., представляващи възнаграждението на ангажирания процесуален представител.

          Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ иска на ЗД „Бул Инс”АД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Лавеле” № 19, представлявано от Изпълнителния директор Стоян Проданов за осъждане на Община Сунгурларе, ЕИК ****, представлявана от кмета Г. С. К. да плати на ищеца за сумата от 196,03 лв., представлявяща платена от  ЗД „Бул Инс”АД застрахователно обезщетение на  П. В. К. за причинени щети на лек автомобил „Мерцедес Ц 200“ с рег. № *****, в резултат на ПТП, настъпило на път II-73, Шумен - Карнобат с.П. с.Л.-65,5км, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА на ЗД „Бул Инс”АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Лавеле” № 19, представлявано от Изпълнителния директор С.П. ДА ЗАПЛАТИ на Община Сунгурларе, ЕИК ***** представлявана от кмета Г.С. К. сумата от 300 лв.(триста лева) разноски по делото.

          Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: