РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 562/2015

Облигационни искове

ЗД БУЛ ИНС АД

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 16.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на ЗД „Бул Инс”АД, ЕИК 831830482, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Лавеле” № 19, представлявано от Изпълнителния директор Стоян Проданов за осъждане на Община Сунгурларе, ЕИК 000057250, представлявана от кмета Георги Стефанов Кенов да плати на ищеца за сумата от 196,03 лв., представлявяща платена от ЗД „Бул Инс”АД застрахователно обезщетение на Петър Веселинов Колев за причинени щети на лек автомобил „Мерцедес Ц 200“ с рег. № У 0172 АА, в резултат на ПТП, настъпило на път II-73, Шумен - Карнобат – с.Прилеп с.Лозарево-65,5км, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

2

Гражданско дело No 656/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

М.Д.Д.

А.К.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 16.10.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 656/2015 г. по описа на Карнобатски районен съд.