РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 488/2014

Вещни искове

М.А.Я.,
К.Х.Я.,
М.А.Т.

А.Т.А.,
М.А.Я.,
К.Х.Я.,
А.Т.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 15.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС

2

Гражданско дело No 719/2015

Развод по взаимно съгласие

Т.Г.А.,
Ц.П.А.

 

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 15.10.2015г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак

В законна сила от 15.10.2015г.

3

ЧГД No 762/2015

Съдебни поръчки

BEZIRKSGERIHT HALL IN TIROL - АВСТРИЯ

SELEI 2014 EOOD / СЕЛЕЙ 2014 ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 15.10.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 762/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение за невръчване по формуляр-образец, посочен в приложение I от Регламент (ЕО) № 1393/2007. ВРЪЩА на предаващия орган – Bezirksgericht Hall (in Tirol),”Schulgasse” 6,Австрия,молбата и приложеният към нея документ, ведно с уведомление за връщане, съставено съгласно формуляра - образец, установен в приложение I по Регламент (ЕО) № 1393/2007 година на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, поради неспазване на формалното изискване за попълване на документа за връчване на документи по формуляра-образец,установен в приложение I,на правилния език - български, английски или френски език. Определението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

4

АНД No 289/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Т.Д.Т.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 15.10.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 623 от 28.07.2015г. на директора на РДГ Бургас, с което на Т. Д.Т. с ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 213,ал.1,т.2 ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание „глоба” от 500лв. на 100лв. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.