РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 487/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Я.С.М.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 9.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК – 812115210 със седалище и адрес на управление: Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, ж.к. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3, представлявано от инж. Ганчо Йовчев Тенев против Я.С.М. с ЕГН ********** ***, с правно основание чл. 422, вр. чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, за приемане за установено по отношение на Я.С.М. с ЕГН **********, че съществуването на вземане за сумата от 157.86 лева, дължим остатък от главница, съгласно заповед за изпълнение на парично задължение № 209/21.04.2015г. по ч.гр.дело № 303/ 2015г. по описа на КРС за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 25.07.2012г. до 25.02.2015г., с отчетен период по тях 23.05.2012г.-15.01.2015г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Я.С.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, ЕИК – 812115210, сумата от 325 лева, представляваща направени разноски от ищеца в хода на исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

2

Гражданско дело No 499/2015

Други дела

БАНКА ДСК

Г.П.А.,
Й.П.Г.,
К.П.А.,
И.П.А.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 9.10.2015г.

3

Гражданско дело No 668/2015

Развод по взаимно съгласие

М.М.Ш.,
С.С.Ш.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 9.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на *** г. с акт за граждански брак № *** г. на Община А., обл. Бургаска между М.М.Ш. с ЕГН ********** *** и С.С.Ш. с ЕГН ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.
В законна сила от 9.10.2015г.

4

Гражданско дело No 675/2015

Развод по взаимно съгласие

Г.Р.Г.,
Н.Ж.Г.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 9.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на *** г. с акт за граждански брак № *** от *** г. на Община Б. между Г.Р.Г. с ЕГН ********** *** и Н.Ж.Г. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:***, двамата със съдебен адрес *** – чрез адв. М.А.К., поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.
В законна сила от 9.10.2015г.