РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 6.10.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 388/2015

Развод и недейств. на брака

Г.И.Х.

С.И.Х.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 6.10.2015г.
Р Е Ш И :
*

2

Гражданско дело No 603/2015

Изменение на издръжка

Г.И.И.,
Г.И.Г.

И.Г.Г.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 6.10.2015г.
Ответникът И.Г.Г., ЕГН ********** *** се задължава да заплаща на детето Г.И.Г. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100.00 /сто/ лв., начиная от 01.08.2015 г., до настъпването на закони последици за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла внесена вноска, а на детето Г.И.Г. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 90.00 /деветдесет/ лева, начиная от 01.08.2015 г., до настъпването на закони последици за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла внесена вноска, която да се получава от тяхната майка К.Г.Г. с ЕГН ********** ***, като посочените по-горе месечни издръжки се превеждат по сметката на последната в Банка ДСК ЕАД.
В законна сила от 6.10.2015г.

3

Гражданско дело No 635/2015

Други дела

БАНКА ДСК

М.Я.Б.,
Н.Я.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 6.10.2015г.