Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 112 / 1.10.2015г. , град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На първи октомври две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.…................................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Административно-наказателно дело номер 291 по описа за 2015 г. и за да се произнесе все предвид следното:

 

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия  А.А.К. с ЕГН **********,***, за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1  от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Районния прокурор, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Обвиняемият К., редовно призован, не се явява в съдебно заседание, но назначеният му служебен защитник моли за наказание в най-минимален размер.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е било образувано  на  15.08.2015 г.  на основание чл.356 от НПК срещу А.А.К., с ЕГН ********** ***, за извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК.

В качеството на обвиняем е бил привлечен А.А.К., с ЕГН ********** ***, за извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК.

В хода на разследването е било установено, че обвиняемият К.  не притежавал свидетелство за управление на МПС, но е бил наказван за извършени нарушения по ЗДвП.

От извършените следствени действия се установява следната фактическа обстановка:

На 15.08.2015 г. служители от РУ Сунгурларе - свидетелите  Д.Д. и Т.Ж. работили по график на територията на с. Лозарево, общ.Сунгурларе, обл. Бургаска.  В 23.25 часа  на изхода за с. Черница спрели за проверка л.а Опел „Вектра“ с рег. № ***, управляван от обвиняемия К..  При проверката е било установено, че К. не притежавал свидетелство за управление на МПС. При допълнителната проверка е се установило, че срещу обвиняемия К. имало издадено НП № 15-0454-000110 от 27.05.2015 г. от Р.Т. - началник група РУ Сунгурларе, влязло в сила от 25.06.2015 г., за управление на МПС без СУМПС.

От приложената справка за съдимост е видно, че К. е осъждан. Видно от приложената справка от НАП Бургас, в която е отразено,че срещу об. К. има образувано изпълнително дело № 5845/2003 г., е че няма присъединен изпълнителен титул за принудително събиране по НОХД № 68/2000 год. на РС Елхово. От изисканата допълнително справка е видно, че срещу обв. К. *** няма постъпил изпълнителен титул по НОХД № 68/2000 г. на РС Елхово и няма образувано изпълнително дело за посоченото задължение. При тези обстоятелства обв. К. се счита реабилитиран-неосъждан.

         Приетата фактическа обстановка дава основание да се приеме, че с деянието си обвиняемият А.А.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0454-000110 от 27.05.2015 г. от Р.Т. - началник група РУ Сунгурларе, влязло в сила от 25.06.2015 г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, на 15.08.2015 г. в 23.25 часа на изхода за с. Черница управлявал моторно превозно средство - лек автомобил Опел „Вектра“ с рег. № *** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

       Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване.

За престъплението по чл. 343 в, ал. 2, вр. чл. 343 в, ал. 1 в НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две  години. Към момента на извършване на деянието обвиняемият А.А.К. е бил пълнолетен,  неосъждан – реабилитиран, и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди.

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия А.А.К. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на административното наказанието съдът съобрази следното: 

Налице са само обстоятелства, които са смекчаващи отговорността на обвиняемия, а именно: направени пълни самопризнания, искреното му разкаяние за извършеното от него деяние и тежкото му семейно-битово положение. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи  при превес само на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемият А.А.К. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И :

 

         ОСВОБОЖДАВА обвиняемия А.А.К. с ЕГН **********,*** наказателна отговорност по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от Наказателния кодекс, за това, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0454-000110 от 27.05.2015 г. от Р.Т. - началник група РУ Сунгурларе, влязло в сила от 25.06.2015 г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, на 15.08.2015 г. в 23.25 часа на изхода за с. Черница управлявал моторно превозно средство - лек автомобил Опел „Вектра“ с рег. № *** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

ОСЪЖДА А.А.К. с ЕГН **********,***, да заплати сумата 5,00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО решение подлежи на обжалване или протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от получаване на съобщенията от страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: