РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.9.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 698/2015

Развод и недейств. на брака

Й.В.К.

Е.Д.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 23.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 698/2015г. по описа на Районен съд – Карнобат, поради надлежно оттегляне, при условията на чл.232, изр.1 ГПК, на предявения от Й.В.К., ЕГН **********,***, против Е.Д.К., ЕГН **********,*** иск за развод, с правно основание по чл.49, ал.1 СК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от връчване на съобщението.

2

НЧХД No 211/2015

НЧХД

Д.П.Щ.

П.Д.П.,
С.В.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Разпореждане от 23.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД дело № 211/2015 г. по описа на Районен съд - Карнобат. Изпраща делото на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.
В законна сила от 23.9.2015г.