РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.9.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 65/2015

Облигационни искове

В.Д.С.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД СОФИЯ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 17.9.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – СОФИЯ, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „М.” № 3, представлявано от инж.Л.Л. – Председател на Управителния съвет на агенцията чрез пълномощника си С.Л.-гл.юрисконсулт в специализирано звено към агенцията Областно пътно управление-Бургас – ответник се задължава да заплати на В.Д.С., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. М.А.К. ***– ищец Общата сума в размер на 1009,46 лв. /хиляда и девет лева и четиридесет и шест стотинки/, от които: – Сумата от 726.65 лв. /седемстотин двадесет и шест лева и 65 стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, причинени от непозволено увреждане, извършено на 06.12.2014г. около 22ч. и изразило се в преминаване на ищеца през необозначена и несигнализирана неравност-дупка на републикански път І-6 „Бургас-София” км 451 между гр.Айтос и гр.Карнобат. - Сумата от 57,81 лв./петдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки/, представляваща законната лихва върху сумата от 726,65лв., считано от 06.12.2014г. до 17.09.2015г. - Сумата от 225,00 лева /двеста двадесет и пет/, представляваща сторените по делото съдебни и деловодни разноски – ДТ за образуване на гр. дело в размер на 25,00 лева /двадесет и пет/, адвокатски хонорар – 200,00 /двеста/ лева. - Законната лихва върху сумата 1009,46 лв. /хиляда и девет лева и четиридесет и шест стотинки/ считано от 17.09.2015 година, до окончателното й изплащане, като АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – СОФИЯ, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „М.” № 3, представлявано от инж.Л.Л. – Председател на Управителния съвет на агенцията чрез пълномощника си С.Л.-гл.юрисконсулт в специализирано звено към агенцията Областно пътно управление-Бургас се задължава да заплати на ищеца В.С. горепосочената сума от 1009,46 лв. /хиляда и девет лева и четиридесет и шест стотинки/ в срок до 30 дни от датата на подписване на настоящата спогодба - 17.09.2015 г.
В законна сила от 17.9.2015г.

2

Гражданско дело No 367/2015

Изменение на издръжка

С.А.М.

П.Ж.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 17.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 367/15 г. по описа на КРС.
В законна сила от 25.9.2015г.

3

НОХД No 324/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

В.С.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 17.9.2015г.
На основание чл.343 б, ал. 1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б. "б" от НК, НАЛАГА на обвиняемия В.С.К., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: • Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично; • Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; • Безвъзмезден труд в полза на обществото- 100 часа в рамките на ЕДНА ГОДИНА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 343 г , вр. чл. 343 б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия В.С.К., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият В.С.К. е лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 10.09.2015 година до влизането в сила на настоящото споразумение.
В.С.К.
В законна сила от 17.9.2015г.

4

НОХД No 326/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Е.М.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 17.9.2015г.
На основание чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия Е.М.К. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия Е.М.К. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА,задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Е.М.К. не се лишава от право да управлява моторно превозно средство, тъй като е неправоспособен.
Е.М.К.
В законна сила от 17.9.2015г.

5

НОХД No 326/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Е.М.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 17.9.2015г.
ОТМЕНЯ наложената на Е.М.К. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по БПП № 301/2015 г. по описа на РУ на МВР-Сунгурларе. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Е.М.К.