РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.9.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 871/2012

Делби

С.Н.Д.

В.А.М.,
Н.А.М.,
Т.Н.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 15.9.2015г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидната фактическа грешка допусната във влязлото в законна сила съдебно решение № 85 от 27.05.2015 г. постановено по гр. д. № 871 / 2012 г. по описа на КРС по отношение на грешно посоченото в него ЕГН на В.А.М. *** като в диспозитива на същото съдебно решение на стр. 3 на ред 12 отдолу нагоре и на стр. 4 ред 7 отдолу нагоре следва да се чете , че В.А.М. е с ЕГН ********** .

2

АНД No 260/2015

По ЗГ и ЗЛОД

Н.К.Д.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.9.2015г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 1075/24.04.2015 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска,с което на Н.К.Д.,ЕГН-**********,***,с адрес за призоваване :град Бургас,ул.”Климент Охридски” 1,ет.2,е наложено административното наказание “глоба”в размер на 500 лева на основание чл.257,ал.1,т.1от Закона за горите,във връзка с чл.64,ал.1,т.5 от Наредба № 8 от 05.08.2011 година за сечите в НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено