РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 2.9.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 689/2015

Други ЧГД

С.А.Л.

 

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 2.9.2015г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 164, ал. 3, във връзка с чл. 165, ал. 4 във връзка с чл. 130, ал. 3 от СК дава разрешение на М.П.Д. , действаща в качеството на настойник на поставеното под пълно запрещение лице С.А. Л. , да тегли и внася по личната банкова сметка *** С. А. Л. , , неограничени суми за задоволяване на нуждите на същото поставено под пълно запрещение лице , както и разрешава на същия настойник – М.П.Д. да упълномощи заместник- настойникът М. Щ. Г. с правото да тегли и внася по същата лична банкова сметка *** С. А. Л. , която е в Банка Инвестбанк АД , неограничени суми за задоволяване на нуждите на същото поставено под пълно запрещение лице, които суми да бъдат използвани само за задоволяване на нуждите на същото лице, като задължава в съотвествие на това горепосочения заместник - настойник М. Г. да изготвя изискващите се по чл. 165 , чл. 166 и чл. 171 от СК отчети за приходите и разходите пред органа по настойничество и попечителство и настойническия съвет на поставената под пълно запрещение С. Л..
В законна сила от 2.9.2015г.

2

НОХД No 311/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

С.А.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 2.9.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 234 ал. 3 , във връзка с чл. 53, ал. 1, буква „б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата – 1387 къса цигари марка“IMPERIUM“ (след изготвяне на експертизата), които се намират на съхранение при домакина в РУ Карнобат.
С.А.С.

3

НОХД No 311/2015

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

С.А.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 2.9.2015г.
С.А.С.
На осн. чл. 234, ал. 1, от НК, вр.чл.2, т.2, чл.4, т.7 и чл.11, ал.1, т.1 от ЗАДС и вр.чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 и 2 от ЗТТИ, т.4, от Допълнителните разпоредби на ЗТТИ, вр. чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия С. А. С. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл. 55 ал. 3 от НК на обвиняемия не се налага кумулативно предвиденото наказания глоба.
В законна сила от 2.9.2015г.