РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 31.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 544/2015

Развод по взаимно съгласие

Г.В.К.,
И.Д.К.

 

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 31.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак
*** между Г.В.К. и И.Д. К.поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.В.К. и И.Д.К. споразумение
В законна сила от 31.8.2015г.

2

НОХД No 309/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Л.А.К.

В.Ф.Р.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 31.8.2015г.
В.Ф.Р.
На осн. чл. 343б, ал.1от НК,вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл. първо от НК на обвиняемия В.Ф.Р. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по постоянен адрес:*** , за срок от 1 /една/ година, изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. На основание чл. 343 г вр. чл. 343 б, от НК на обвиняемия В.Ф.Р. се определя наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият В.Ф.Р. е лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 25.08.2015 година до влизането в законна сила на настоящото споразумение .
В законна сила от 31.8.2015г.