РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 627/2015

Искове по СК

Е.Ж.Д.

С.Х.Д.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 20.8.2015г.
ИЗМЕНЯ, на основание чл. 59, ал. 9 във вр. с чл. 127, ал. 2, СК, установените с решение №60/24.03.2014г., постановено по гр.д. №795/2013г. по описа на КРС мерки относно местоживеенето на детето Д.С. Д. с ЕГН **********, упражняването на родителските права, режима на лични отношения и издръжката, и вместо тях ОПРЕДЕЛЯ следните нови мерки: ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д.С. Д. с ЕГН ********** при майката Е.Ж.Д. с ЕГН ********** *** . ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Д.С. Д. с ЕГН ********** на майката Е.Ж.Д. с ЕГН ********** до настъпване на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата С.Х.Д. с ЕГН ********** *** с детето Д.С. Д. с ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09ч. на съботния ден до 18ч. на неделния ден с приспиване, един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, пет последователни дни през пролетната ваканция и пет последователни дни през коледната ваканция, както и всеки път при съгласие между родителите до настъпване на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване на тази мярка. ОСЪЖДА С.Х.Д. с ЕГН ********** *** да заплаща на Е.Ж.Д. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на Д.С. Д. с ЕГН ********** ежемесечна издръжка за детето в размер на 95лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от влизането на решението в сила до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на Д.С. Д. с ЕГН ********** издръжка. ПРЕКРАТЯВА определената с решение №60/24.03.2014г., постановено по гр.д. №795/2013г. по описа на КРС месечна издръжка, дължима от Е.Ж.Д. с ЕГН ********** за детето Д.С. Д. с ЕГН **********, считано от влизане в сила на решението. ОСЪЖДА С.Х.Д. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 166.80лв. държавни такси. Решението в частта, с която е допуснато предварително изпълнение на присъдената издръжка подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението му, в останалата част - в двуседмичен срок от съобщението.

2

НОХД No 290/2015

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Л.А.К.

Р.М.Е.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 20.8.2015г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Р.М.Е., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Р.М.Е.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Р.М.Е., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

3

НОХД No 290/2015

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Л.А.К.

Р.М.Е.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 20.8.2015г.
Р.М.Е.
НА осн. чл. 354 в, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, предл. І-во от НК на обвиняемия Р.М.Е. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА “Лишаване от свобода”. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ години, считано от влизане на споразумението в сила.