П Р О Т О К О Л

 

14.8.2015 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На четиринадесети август две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

 

Секретар …………………...  В.Х............................................

Прокурор...............................Г.Д..........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……..ИВАНОВА….......

Наказателно общ характер дело номер  278 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 11.30часа се явиха:

 

Обвиняемият Т.С.П., редовно призован,  се явява лично и с адв.Р. – служебен защитник.

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Д..

Прокурорът   Д.: Да се даде ход на делото. 

         Адв.Р.: Да се даде ход на делото. 

Обвиняемият Т.С.П.: Да се даде ход на делото.  Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Р..

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

Т.С.П., ЕГН-**********,***,

Прокурорът Д.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря.

Адв.Р.: Няма да правим отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Обвиняемият Т.С.П.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Прокурорът Д.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Р.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Обв. Т.С.П.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

         ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ:

   Г.Д.- прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат;

ОБВИНЯЕМ:

         Т.С.П., ЕГН-**********,***,

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:

         Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***.

    Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

    Спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

         1. Обвиняемият  Т.С.П. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно за това, че на 12. 08. 2015 г. около 14. 25 часа по път 7305 от с. Камчия в посока с. Съединение, община  Сунгурларе, област Бургас управлява моторно превозно средство- *** без регистрационна табела с концентрация на алкохол в кръвта си над 0. 5 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си 1. 24 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство– „Дрегер” 7510 с ARDN 0066, след като е осъден с влязла в сила присъда: Споразумение № 80 от 01. 07. 2009 г. по НОХД № 184 / 2009 г. по описа на РС Айтос по споразумение № 80 от 01. 07. 2009 г. на Районен съд Айтос, влязло в сила на 01.07.2009 г, за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         2.За посоченото в точка 1-ва престъпление, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК на обвиняемия Т.С.П. се определя наказание– пробация, като на основание чл.42а от НК се определят  следните пробационни мерки:

         - задължителна  регистрация по настоящ  адрес *** за срок от 3 години, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност- 2 два пъти седмично;

         - задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за  срок  от 3 години;

- безвъзмезден труд в полза на обществото – 300 часа годишно в рамките на 3 поредни години;

 както и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 ЛЕВА.

        На основание чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1,  т. 7 от НК  обвиняемия Т.С.П. се лишава от право да управлява МПС за срок от 2 години.

      3.Веществени доказателства – няма.

      4.Разноски по делото-няма.

      5. Причинени с престъплението имуществени вреди- няма.

 

                          С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР Г.Д.:

                                                                          ____________________

2.  СЛ.ЗАЩИТНИК на обвиняемия 

                                адв.Р.:       _________________________

 

3.ОБВИНЯЕМ  Т.С.П.:

                                                                  __________________________

           

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият  Т.С.П. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 343б, ал. 1 от НК, а именно за това, че на 12. 08. 2015 г. около 14. 25 часа по път 7305 от с. Камчия в посока с. Съединение, община  Сунгурларе, област Бургас управлява моторно превозно средство- *** без регистрационна табела с концентрация на алкохол в кръвта си над 0. 5 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си 1. 24 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство– „Дрегер” 7510 с ARDN 0066, след като е осъден с влязла в сила присъда: Споразумение № 80 от 01. 07. 2009 г. по НОХД № 184 / 2009 г. по описа на РС Айтос по споразумение № 80 от 01. 07. 2009 г. на Районен съд Айтос, влязло в сила на 01.07.2009 г, за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         2.За посоченото в точка 1-ва престъпление, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК на обвиняемия Т.С.П. се определя наказание– пробация, като на основание чл.42а от НК се определят  следните пробационни мерки:

         - задължителна  регистрация по настоящ  адрес *** за срок от 3 години, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност- 2 два пъти седмично;

         - задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за  срок  от 3 години;

- безвъзмезден труд в полза на обществото – 300 часа годишно в рамките на 3 поредни години;

 както и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 ЛЕВА.

        На основание чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1,  т. 7 от НК  обвиняемия Т.С.П. се лишава от право да управлява МПС за срок от 2 години.

          НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Прекратява производството по НОХД № 278/2015 година по описа на КРС и внася същото в архива.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в  11.40часа.

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

              СЕКРЕТАР: